SOSTE ehdottaa osauudistuksia sosiaaliturvaan


Etusivu / Uutiset / SOSTE ehdottaa osauudistuksia sosiaaliturvaan

Sosiaaliturvauudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi on 2020–2027. Komitea keskittyy tällä hetkellä linjaamaan sosiaaliturvauudistuksen suuntaviivoja. Sillä on myös mandaatti ehdottaa sosiaaliturvan nopeampia osauudistuksia.

Kokouksessaan 6.9. komitea linjasi useita tällaisia nopeampia osauudistuksia. SOSTE kannattaa komitean jatkovalmisteluun siirtämien uudistusten edistämistä sekä esittää lisäksi useampia jäsenistönsä näkökulmasta tärkeitä uudistuksia, joissa olisi edettävä viipymättä.

Sosiaaliturvakomitean jatkovalmisteluun siirtämät osauudistukset:

SOSTE kannattaa etuuksien hakemisen yksinkertaistamista. Erityisesti tulee keskittyä hakemisen helpottamiseen asiakkaiden näkökulmasta. Sen lisäksi, että etuuden hakemisen on oltava helppoa, on päätöksen oltava selkeä ja tultava nopeasti. Asiakkaan kannalta hakemista helpottaisi myös se, että mahdollistettaisiin samalle kertaa useampien etuuksien hakeminen.  Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää ensisijaisten etuuksien ratkaisujen nopeuttamiseen. Ratkaisuaikojen venyessä joudutaan turvautumaan toimeentulotukeen, jossa muun muassa varallisuuskriteerit ovat täysin erilaiset.

Myös etuuksien maksuajankohtien yhdenmukaistaminen on kannatettavaa. Ihmisten omalle taloudenhallinnalle on tärkeää, että etuudet maksettaisiin niin, että rahat ovat käytettävissä helposti ennakoitavassa rytmissä ja silloin kun suuremmat menot, erityisesti vuokra, tulevat maksuun.

Etuusjärjestelmän selkeyttäminen vaatii sujuvaa tiedonvaihtoa eri viranomaisten välillä, jotta asiakkaita pystyttään palvelemaan paremmin ja vähentämään heidän pallotteluaan eri luukuilla. Tietosuojalainsäädäntöä koskeva selvitys on tarpeellinen.

Tulokäsitteiden yhtenäistäminen tarkoituksenmukaisilta osin on kannatettavaa. Yhtenäistämistä tulee arvioida ennen kaikkea edunsaajan näkökulmasta – onko järjestelmä hänelle ymmärrettävä, ennakoitavissa ja yhdenvertainen. Aina ongelma ei varsinaisesti ole erilaiset tulokäsitteet, vaan tulojen epätarkoituksenmukainen huomioiminen. Esimerkiksi sijoitettuna olevan lapsen kulukorvaukset vaikuttavat perhehoitajan biologisen lapsen opintotukeen, vaikka kulukorvaus on osoitettu sijoitettavan lapsen kuluihin, ei perheen tuloksi.

Myös perhekäsitteiden kehittämisessä on hyvä päästä nopeasti eteenpäin ja tehdä uudistusten pohjaksi selvitys. Tavoitteena tulee olla, että tuet ja etuudet kohtelevat erilaisia perhemuotoja ja asumisratkaisuja yhdenvertaisesti: tuet ja etuudet tunnistavat erilaiset perhemuodot, eivätkä muodosta rakenteellisia esteitä erilaisille asumisratkaisuille. Käsitteiden määrittelyssä tulee pyrkiä inklusiivisempaan perhekäsitykseen ja huomioida muun muassa ne (etä-)vanhempien lapsiperheet, joissa lapsi vuoroasuu, mutta on kirjoilla toisen vanhempansa luona. Myös esimerkiksi sijoitettujen lasten juridiset vanhemmat tulisi huomioida erityisesti asumistuessa eikä mekaanisesti siirtää asumistukioikeutta perhehoitajalle, mikä muodostaa rakenteellisen esteen lapsen palauttamiselle syntymäperheeseensä.

SOSTEn lisäehdotukset

SOSTE näkee, että ylläolevien uudistusten lisäksi tarvitaan nopeaa etenemistä muun muassa alla esitetyissä kysymyksissä. Monet näistä uudistuksista eivät aiheuttaisi suuria kustannuksia julkiselle taloudelle, mutta helpottaisivat merkittävästi niiden ihmisten elämää, joita ongelmat koskettavat.

Ensinnäkin voisi olla perusteltua perustaa uusi kuntaryhmä nykyisen 3. ja 4. kuntaryhmän väliin, jolloin 3. kuntaryhmään jäisi suurimmat kaupungit, kuten Turku ja Tampere ja joitakin Helsingin seudun suurimpia kehyskuntia, ja muut kunnat siirrettäisiin uuteen 4. kuntaryhmään. Lisäksi olisi tarkoituksenmukaista tarkastella tulisiko nykyisestä 4. kuntaryhmään kuuluvista kunnista siirtää joitakin kuntia muihin kuntaryhmiin, lähinnä mahdolliseen uuteen kuntaryhmään. Olisi perusteltua myös selvittää, voitaisiinko kuntaryhmittely siirtää asumistukilaista valtioneuvoston asetus tasoisena säädöksenä annettavaksi. Tällöin muutoksia kuntaryhmittelyyn voitaisiin tulevaisuudessa tehdä ketterämmin kuin lakimuutoksilla.

Sairaskulut on kohtuullistettava ja jälkeen jääneet korvaustasot esimerkiksi matka­ ja yöpymiskuluissa korjattava ajanmukaisiksi. Pitkissä hoito-­ ja terapi­ajaksoissa matkakulut on korvattava etupainotteisesti. Lasten ja perheiden sosiaali­- ja terveyskulujen erilliset maksukatot on yhdistettävä ja kohtuullistettava ja lapsen erillisistä maksukatoista luovuttava.

Lue lisää: SOSTE: Sosiaaliturvauudistus