Riittämätön työn kysyntä ja avointen työpaikkojen vähyys eivät ratkea sosiaaliturvaleikkauksilla

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Riittämätön työn kysyntä ja avointen työpaikkojen vähyys eivät ratkea sosiaaliturvaleikkauksilla

SOSTE oli tänään 4.4.2024 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamisesta. SOSTEa kuulemisessa edusti erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. Kuulemistilaisuudessa SOSTE korosti, ettei se kannata esitettyjä muutoksia työttömyysturvaan eikä työllisyysehdon kertymisen poistamista palkkatuetusta työstä. 

Kannustin, johon kannustetulla ei ole realistista mahdollisuutta reagoida, ei ole kannustin vaan rangaistus

Työttömyyden keston mukaan laskevan työttömyysturvan malli perustuu ajatukseen, että työttömyyden pitkittyessä kannustimia työn etsimiseen pitää lisätä ja tämä saavutetaan laskemalla turvan tasoa. Näin aiempaa useammat työpaikat toisivat työttömälle paremman toimeentulon kuin työttömyys ja toimeentulon kurjistuessa ihmiset valitsisivat useammin töihin menon sosiaaliturvan sijaan. Kuitenkin työttömyyden pitkittyessä työttömiä ovat ensisijaisesti vaikeimmin työllistyvät. Kyseessä on suuri leikkaus etuuden tasoon, mikä tulee pudottamaan lisää ihmisiä perusturvan varaan ja lisäämään toimeentulotuen tarvetta.  

SOSTE korosti, että ansiopäivärahan tason ei tulisi laskea työttömyyden pitkittyessä, vaan pitkittymisen tulisi lisätä tukitoimenpiteitä kuten koulutusta, kuntoutusta ja tuettua työllistämistä. Työttömyysturvan lisäleikkauksia tulee tarkastella osana aiempia sosiaaliturvaan tehtyjä leikkauksia. Samoille ihmisille kohdistuvista kohtuuttomista leikkauksista tulee luopua. 

Työttömyysturvalaki ei ole oikea paikka uudistaa palkkatuettua työtä

Lausuntokierroksella ehdotusta, jonka mukaan palkansaajan työssäoloehto ei pääsääntöisesti kertyisi palkkatuetussa työssä, vastustettiin laajasti. Tästä huolimatta esitykseen tehtiin vain vähäisiä muutoksia. SOSTE korosti, että palkkatuen tulisi jatkossa kerryttää työssäoloehtoa täysimääräisesti ilman poikkeuksia. 

Vaikka esitys ei pääsääntöisesti tällä lainsäädännöllä rajoita työttömän työnhakijan mahdollisuutta palkkatuettuun työhön, epäsuorat vaikutukset palkkatukityöhön voivat olla merkittäviä. Järjestöillä ei ole useissa tilanteissa mahdollisuutta palkata työntekijöitä ilman palkkatukea. Järjestöt pystyvät tarjoamaan työttömille heidän tarpeisiinsa vastaavia palvelupolkuja, usein kuntouttavasta työtoiminnasta työkokeilun kautta palkkatuettuun työhön. Jos palkkatuettu työ vähenee, myös nämä palvelupolut katkeavat ja työllistyminen avoimille työmarkkinoille vähenee.

Erityisesti pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, ikääntyneille ja nuorille palkkatuettu työ on ainoita mahdollisuuksia päästä mukaan työmarkkinoille, ja se vahvistaa heidän työelämäosallisuuttaan sekä antaa mahdollisuuden saada arvokasta työkokemusta, joka tukee eteenpäin työllistymisen polulla. Nyt esitetyt muutokset heikentävät jo ennestään heikossa asemassa olevien yksilöiden asemaa työelämään integroitumisessa ja yhteiskunnassa.   

Esityksen työllisyysvaikutuksia koskevat laskelmat olettavat, että yksilö valitsee työllisyyden ja työttömyyden väliltä vertailemalla etuuksia ja palkkoja. Työttömyys on huomattavasti moniulotteisempi ongelma. Suomessa riittämätön työn kysyntä ja avointen työpaikkojen vähyys ovat merkittäviä ongelmia, jotka eivät ratkea sosiaaliturvan heikennyksillä.

SOSTEn kehysriihivaikuttamisen bannerimainos