Sosiaalihuoltolaki


Asia: HE231/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väes-tön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Lausunnon keskeiset huomiot

  • Esitys selkeyttää ja täsmentää hoitoa ja huolenpitoa turvaavien palvelujen sisältöä.
  • Osaavan henkilöstön riittävyys on edellytys esitysten viemisessä käytäntöön.
  • Ikääntyneiden ihmisten turvallisuus ansaitsee huomiota.
  • HYTEn toteutuminen edellyttää hyvinvointialue-kunta-järjestö -yhteistyötä.
  • SOSTE esittää, että lakiin kirjattaisiin hyvinvointialueiden velvollisuudesta arvioida asiakassuunnitelmien yhteydessä asiakkaiden kokonaistilanne ja mahdollisuus maksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen.
  • Asiakasmaksulain kokonaisuudistus on käynnistettävä viipymättä. Uudistuksella tulee tähdätä palvelujen saatavuuden parantamiseen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen.