SOSTE ei kannata hallituksen esittämiä lisäleikkauksia työttömyysturvaan

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / SOSTE ei kannata hallituksen esittämiä lisäleikkauksia työttömyysturvaan

SOSTE lausui STM:lle 19.1. työttömyysturvalain muutoksia koskevasta esityksestä. SOSTE ei kannata esitettyjä leikkauksia. Hallitus esittää muun muassa ansiopäivärahan määrän porrastamista. Etuus laskisi 20 prosenttia, kun työttömyysturvaa on maksettu 40 päivältä, ja 25 prosenttia, kun sitä on maksettu 170 työttömyyspäivältä. SOSTEn mielestä työttömyysturvan tason ei tulisi laskea työttömyyden pitkittyessä, vaan pitkittymisen tulisi lisätä tukitoimenpiteitä kuten koulutusta, kuntoutusta ja tuettua työllistämistä.

Esityksessä todetaan 20 prosentin porrastuksen pienentävän keskimääräistä täyttä päivärahaa noin 300 eurolla ja 25 prosentin porrastuksen noin 330 eurolla kuussa. Tämä on suuri leikkaus etuuden tasoon. Esitetty ansioturvan porrastaminen tulee pudottamaan lisää ihmisiä perusturvan varaan ja lisäämään toimeentulotuen tarvetta.

Työttömyyden pitkittyessä työttömiä ovat ensisijaisesti vaikeimmin työllistyvät ja silloin työttömyysturvan tehtävissä korostuu työttömän toimeentulon varmistaminen, ei työllistymiseen kannustaminen. Kovimpia kannustimia ei tulisi kohdentaa vaikeimmin työllistyviin. Sen sijaan heille tulisi varmistaa työllistymistä edistävä tuki ja toimeentulon riittävyys myös sosiaaliturvan varassa elettäessä. Kannustin, johon kannustetulla ei ole realistista mahdollisuutta reagoida, ei ole kannustin vaan rangaistus.

Esityksen työllisyysvaikutuksia koskevat arviot olettavat, että yksilöt valitsevat etuuksia ja palkkatuloja vertailemalla, haluavatko he olla mieluummin työllisiä vai työttömiä. Siksi työllisyyden ajatellaan lisääntyvän, kun esimerkiksi työttömyysturvaa heikennetään. Ongelma on, että Suomessa työttömyys liittyy pikemminkin heikkoon työn kysyntään, minkä vuoksi uudistukset, jotka pyrkivät vain lisäämään työn tarjontaa, eivät tule todennäköisesti parantamaan työllisyyttä, ainakaan merkittävästi.

Palkkatuetun työn tulisi kerryttää työssäoloehtoa jatkossakin

Hallitus esittää myös, että palkkatuettu työ ei jatkossa pääsääntöisesti lainkaan kerryttäisi työssäoloehtoa. SOSTE ei kannata esitystä.

Palkkatuettu työ perustuu työsuhteelle ja työssäoloehdon tulisi karttua samaan tapaan kuin tavanomaisissa työsuhteissa. Myös työsuojelun ja työlainsäädännön kannalta palkkatukityö katsotaan työsuhteeksi. Palkkatukilaisille on järjestettävä muun muassa työterveyshuolto ja työnantajia koskevat samat vastuut ja velvollisuudet kuin palkatessa työntekijä ilman tukia. Avointen työmarkkinoiden palkkatuettu työ on puhtaasti normaali työsuhde, jossa työntekijän osaamisen tai työkyvyn puutteita kompensoidaan palkkatuella. Työn pitäisi kerryttää työssäoloehtoa täysimääräisesti tuesta riippumatta.

Osalle pitkäaikaistyöttömistä palkkatuettu työ on ainoita mahdollisuuksia päästä mukaan työmarkkinoille, ja se vahvistaa heidän työelämäosallisuuttaan. Ikääntyvien ohella myös nuorten ja vastavalmistuneiden kohdalla työllistyminen avoimille markkinoille ilman työkokemusta on haasteellista, ja monelle nuorelle palkkatuettu työ antaa mahdollisuuden saada arvokasta työkokemusta, joka tukee eteenpäin työllistymisen polulla. Näitä mahdollisuuksia ei tule vähentää.