SOSTE kannattaa valtionavustusten takaisinperinnän siirtämistä STEAlle

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / SOSTE kannattaa valtionavustusten takaisinperinnän siirtämistä STEAlle

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja
säätiöiden rahoituksesta annettua lakia siten, että valtionavustusten takaisinperintä siirretään
sosiaali- ja terveysministeriöltä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tehtäväksi.
Esitysluonnoksen mukaan tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti keventää hallinnollista
taakkaa.

SOSTE tukee esitysluonnosta, jossa valtionavustusten takaisinperinnän siirto siirtyisi STEAn
tehtäväksi. Ehdotettu muutos on hallinnollisesti tarkoituksenmukainen, koska se selkeyttää ja siten
otaksuttavasti myös nopeuttaa takaisinperintäprosessia. Se ei kuitenkaan pääsääntöisesti vähennä
hallinnollista taakkaa avustuksen saajilta.

SOSTE korostaa, että takaisinperinnöille, joita harkitaan investointiavustuksilla hankitun omaisuuden
myyntitilanteissa, tulee luoda selkeät ja avoimet pelisäännöt, jotka ottavat huomioon omaisuuden
kulumisen sekä todellisen arvon. Lähtökohtaisesti esimerkiksi toimitilan vaihtamisen toiseen,
paremmin toimintaa palvelevaan, tulisi olla mahdollista ilman kielteisiä seuraamuksia avustuksen
saajalle.

Hallitusohjelma tavoittelee hallinnollisen taakan keventämistä paitsi hallinnosta myös ennen kaikkea
hallinnon suhteessa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin. Vaikka esitysluonnos keventää hallinnon
sisäisiä prosesseja, se ei tee sitä järjestöjen osalta. Avustuksiin liittyvän järjestöjen hallinnollisen
taakan keventämiseksi tulisi ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin. Työn merkitys korostuu
avustusmäärän mahdollisesti supistuessa.