Hallitusohjelmatavoite 4/6: rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen


Etusivu / Uutiset / Hallitusohjelmatavoite 4/6: rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan, miten huomisen Suomi voi. Tähän keskusteluun osallistuu laajasti myös monet kansalaisyhteiskunnan toimijat. SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Sote-järjestöt tavoittavat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Siksi ne pitävät esillä perusoikeuksia sekä hyvinvointiin tehtäviä investointeja. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa kansalaisyhteiskunnalla on vahva rooli. Löydät kaikki hallitusohjelmatavoitteet avaisanalla hallitusohjelma ja budjetti.

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Alla mainitut toimenpiteet ovat välttämättömiä työllisyysasteen nostamiseksi.

1. Palkkatukijärjestelmän kokonaisuudistus toteutetaan

Palkkatuen saamisen mahdollisuuksia lisätään pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille. Palkkatukea tulee jatkossa olla saatavissa tarvelähtöisesti ja työntekijän tilanteeseen joustavasti sovittaen. Tuen keston tulee määräytyä yksilön työllistymistarpeiden mukaan ja tuki voi olla myös pysyvä.

Palkkatukeen osoitetut määrärahat tulee jatkossa saada tehokkaampaan käyttöön. Määrärahan käyttöön tarvitaan joustavuutta ja sitä tulee tarkastella tarvelähtöisesti ottaen paremmin huomioon alueelliset erilaisuudet. Palkkatuen kokonaismäärärahaa tarkastellaan hallituskauden aikana tarvelähtöisesti.

Selvitetään mahdollisuudet maksaa palkkatuki työnantajan sijaan työntekijälle erityisesti heikossa työmarkkinatilanteessa olevien kohdalla.

2. Työvoimapalvelut kehitetään huomioimaan paremmin yksilölliset tarpeet

Työvoimapalveluita kehitetään niin, että ne huomioivat jatkossa paremmin yksilölliset tarpeet. Lisätään julkisten työvoimapalveluiden henkilöstöresurssia.

Järjestöjen, säätiöiden, kunnallisten toimijoiden ja yhteiskunnallisten yritysten pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville tuottamat eritasoiset palvelut integroidaan vahvemmin osaksi työvoimapalveluiden kokonaisuutta. Näiden toimijoiden resurssit turvataan.

3. Osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymistä edistäviä toimia jatketaan

OTE-kärkihankkeessa kehitettyjä toimintamalleja otetaan käyttöön valtakunnallisesti. Esimerkiksi työkykykoordinaattori-koulutusta lisätään ja laajennetaan eri ammattialoille. Työkyvyn tuen palvelupolku otetaan osaksi ammattilaisten työtä.  Lisäksi työttömien pääsyä kuntoutukseen tehostetaan ja heille järjestetään ennaltaehkäisevät terveyspalvelut. Laaditaan hankkeen suositusten perusteella konkreettinen toimenpideohjelma yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja sote- ja vammaisjärjestöjen kanssa osatyökyisten työllistämisen edistämiseksi.

Osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisen edistämisessä kiinnitetään huomioita työn ja työpaikkojen muokkaamiseen kaikille sopivaksi.

Selvitetään keinoja, joilla työnantajat saadaan kantamaan suurempaa yhteiskuntavastuuta osatyökykyisen ja vammaisten henkilöiden työllistymisestä. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla Saksan mallin mukainen velvoite työllistää vammaisia tai osatyökykyisiä työntekijöitä.

Asetetaan sosiaalisten kriteereiden, kuten osatyökykyisten työllistämisehdon huomioiminen, velvoittavaksi julkisissa hankinoissa.

Lisätietoja


Tutustu sote-järjestöjen hallitusohjelmatavoitteisiin:

  1. Vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia
  2. Perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja tehdään vaiheittain
  3. Asiakasmaksulain kokonaisuudistus saatetaan loppuun ja käynnistetään jatkotyö
  4. Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen
  5. Turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa
  6. Toteutetaan terveysperusteinen verouudistus