SOSTEn tavoitteet lääkehuollon uudistukselle


Etusivu / Artikkelit / SOSTEn tavoitteet lääkehuollon uudistukselle

Lääkehoidon ohjaus ja rahoitus 

SOSTE kannattaa lääkeasioiden uudistuksen tavoitetta rationaalisen eli järkevän lääkehoidon vahvistamisesta. Lääkkeiden järkevä käyttö tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa lääkehoidon oikea-aikaisesti ja kohtuullisin kustannuksin.  

SOSTEn syksyllä 2022 toteuttamassa kyselyssä kolmanneksella vastaajista oli ollut taloudellisia vaikeuksia ostaa reseptilääkkeitä tai tarpeellisia itsehoitolääkkeitä. Taloudelliset vaikeudet ajoittuvat tyypillisesti alkuvuoteen, kun lääkkeiden omavastuuosuudet koituvat asiakkaan maksettavaksi. SOSTEn tavoitteena on sairastavien ihmisten maksurasituksen alentaminen. SOSTE esittää lääke-, matka- ja terveydenhuollon palvelujen maksukattojen yhdistämistä ja niiden yhteenlasketun tason laskemista. Petteri Orpon hallitusohjelmassa mainittu lääkkeiden vuosiomavastuun jakaminen osiin tulee mahdollistaa pikaisesti.  

Tällä hetkellä lääkkeiden arviointitoiminta ja rahoitus on hajaantunut Suomessa monelle eri taholle. Tämä aiheuttaa sen, että potilaiden lääkehoidot eivät aina toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Hallitusohjelmaan sisältyy suunnitelma yhtenäistää ja uudistaa avohoidon ja laitoshoidon osalta lääkkeiden käyttöönottoon liittyvät arviointiprosessit ja -kriteerit, jotta ne olisivat yhtenäiset riippumatta lääkkeen annostelumuodosta. SOSTE katsoo, että uudistus on välttämätön potilaiden yhdenvertaisuuden kannalta. Potilaan taloudelliseen asemaan tai tarpeellisen hoidon toteutumiseen ei saa vaikuttaa se, onko kyseessä avohuollon apteekin vai sairaala-apteekin kautta toimitettava lääke. Lääkehoitojen kehittyessä esimerkiksi yhdistelmähoitojen sekä muiden avohuollon ja sairaalahoidon rajapintaan asettuvien hoitojen määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Näiden arviointia ja käyttöönottoa tulee yhtenäistää ja kehittää sujuvammaksi.   

Lääkehuollon tiedonhallinta ja digitaaliset työkalut  

Digitaaliset ratkaisut, kuten Kanta-palvelujen kehittäminen ja kansallinen lääkityslista, tuovat helpotusta monille lääkkeen käyttäjille siinä missä ammattilaisillekin. Kehitettäviä asioita on paljon, esimerkiksi lääkkeiden kustannustietoihin, vaikuttavuuteen, saatavuuteen ja digitaaliseen asiointiin liittyen. 

Erilaista tietoa lääkkeistä ja lääkkeiden käytöstä keräävät ja ylläpitävät Suomessa esimerkiksi viranomaiset, kuten Fimea ja Kela, sairaalat, lääkeyritykset ja tukkukaupat. Lääketieto on tällä hetkellä hyvin pirstaleista, ja lääkeasioiden uudistuksen yksi tavoite onkin ottaa käyttöön kansallinen lääketietovaranto, jossa lääketietoa on kootusti saatavilla lääkkeiden käyttäjille, terveydenhuollon toimijoille ja viranomaisille. Kattavan tiedon avulla esimerkiksi hyvinvointialueet voivat jatkossa seurata paremmin lääkehoitojen toteutumista, vaikuttavuutta ja kustannuksia. Lääketietovarantoon kootuista tiedoista on apua myös lääkkeen käyttäjille.  

Lääkkeiden käyttäjien kannalta tulee kuitenkin huomioida, että kaikilla ei ole valmiuksia käyttää digitaalisia palveluita. Esimerkiksi sähköinen lääkityslista auttaa hahmottamaan lääkehoidon kokonaisuutta sekä lääkkeen käyttäjälle että terveydenhuollon ammattilaisille, mutta sen käyttö ei ole mahdollista kaikille. 

Apteekkitoiminnan kehittäminen  

Suomen nykyinen apteekkijärjestelmä on potilaan kannalta pääsääntöisesti hyvin toimiva, helposti saavutettava, luotettava ja turvallinen. Apteekkijärjestelmän tulee varmistaa lääkkeiden tasapuolinen saatavuus ja ohjata neuvonnalla lääkkeen turvalliseen käyttöön. SOSTE tarkastelee apteekkitoiminnan kehittämistä paljon sairastavien ja lääkkeitä käyttävien pienituloisten ihmisten näkökulmasta.