Skip to content

Kyselyn tulos: yhteistyö kiinnostaa sekä sosionomiopiskelijoita että sote-järjestöjä

10.5.2019 8.00

Järjestöille
JärjesTöihinOppilaitosyhteistyöJärjestöilleSote-järjestöt

SOSTEsta lähetettiin helmikuun lopulla kaksi kyselyä, joita SOSTEssa työharjoittelussa ollut Laurean sosionomiopiskelija Riikka Palo oli suunnitellut yhdessä järjestöpäällikkö Riitta Kittilän ja SOSTEn tutkimusasiantuntijoiden kanssa. Kyselyt liittyivät SOSTEn ja Laurean tammikuussa alkaneeseen yhteistyöprojektiin, jonka myötä SOSTEn ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen on tarkoitus tulla tutummaksi laurealaisille. Tarkoitus on myös, että Laurean opiskelijat löytäisivät opintoihin liitettävää toimintaa sosiaali- ja terveysjärjestöistä.

Kyselyt opiskelijoille ja sote-järjestöille

Ensimmäinen kysely lähetettiin kaikille Laurean sosionomiopiskelijoille, joita on yhteensä yli tuhat viidellä eri kampuksella. Opiskelijoilta kysyttiin opintoihin liitettävästä sosiaali- ja terveysjärjestötoiminnasta.

Toinen kysely lähetettiin noin 230 sosiaali- ja terveysjärjestölle. Niiltä kysyttiin sote-järjestöjen ja Laurean sosionomiopiskelijoiden yhteistyömahdollisuuksista.

Vastauksia tuli 60 järjestöltä. Niistä 57 on kiinnostunut yhteistyöstä. 44 järjestöä vastasi, että niillä on jo aiempaa kokemusta oppilaitosyhteistyöstä. Leijonanosa, yhteensä vajaa puolet vastanneista järjestöistä, oli sairaus- ja vammaisjärjestöjä. Sairaus- ja vammaisjärjestöt, yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt sekä lapsi- ja perhetyön järjestöt muodostivat neljä viidesosaa yhteistyöhaluisista järjestöistä.

Laurean sosionomiopiskelijoille lähetettyyn kyselyyn vastasi 121 opiskelijaa. Vastaajien määrä oli keskimääräiseen Laurean opiskelijoiden vastausprosenttiin verrattuna erittäin hyvä, sillä opiskelijoille lähetetään sähköpostiin kyselyitä hyvin usein.

Järjestöt kiinnostuneita eri alojen opiskelijoista

Vastausten perusteella järjestöt toivovat opiskelijoilta esimerkiksi uusia yhteistyöhankkeita. Konkreettisina työtehtävinä toivotaan muun muassa palvelumuotoilua ja palveluelämysten tuottamista. Toiveina esitettiin saada opiskelijoita myös leiriohjaukseen sekä nuoria kohtaavaan matalan kynnyksen työhön. Järjestöt olivat sosionomien lisäksi selvästi eniten kiinnostuneita sairaanhoidon ja terveydenhoidon opiskelijoista, mutta yhteistyö kaikkien Laurean koulutusalojen kanssa sai kannatusta. Neljäsosa vastanneista järjestöistä oli kiinnostunut myös englanninkielisen sosionomikoulutusohjelman opiskelijoista.

Opiskelijoiden näkemyksiä järjestötoiminnasta

Opiskelijat olivat hyvin kiinnostuneita yhdistämään sosiaali- ja terveysjärjestötoimintaa opintoihinsa ja kokivat Laurean olevan tässä tärkeän asian äärellä. Monilla vastaajista oli jo laajalti kokemusta järjestötoiminnasta, ja vapaaehtoistyö koettiin opettavaisena. Usealle vastaajista järjestökenttä oli kuitenkin edelleen tuntematon ja sirpaleinen, mutta sellainen, että siitä tulisi kaikkien sosionomien tietää. Koettiin myös, että järjestötietoutta on opiskelijan näkökulmasta liian vähän näkyvillä. Toisaalta järjestöjen työmäärää pidettiin liian suurena, ja opiskelijat miettivät myös rahoituksen riittävyyttä järjestöissä.

Opiskelijoita kiinnostavat työllistymismahdollisuudet

Toiveinaan opiskelijat esittivät esimerkiksi tiedon saamista työllistymismahdollisuuksista järjestöihin. Heitä kiinnostaa myös oppia järjestöjen rahoituksesta, budjettien laadinnasta sekä hallinnon pyörittämisestä. Niiden koettiin lisäävän myös sosionomien työllistysmahdollisuuksia järjestöihin. Lisäksi osa opiskelijoista olisi halukkaita tekemään opiskeluun liitettävää järjestötyötä muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Kaikki sote-alan järjestöt herättivät opiskelijoiden keskuudessa mielenkiintoa. Eniten heitä kiinnostivat lapsi- ja perhetyön järjestöt, mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, nuorisoalan järjestöt sekä terveyden- ja hyvinvoinnin järjestöt.

Opiskelijoita tapahtumajärjestelyyn ja viestintään

Yhteistyömuodoista sekä opiskelijat että järjestöt olivat kiinnostuneita opinnäyteyhteistyöstä, työharjoitteluista, asiakasprojekteista, opiskelijoiden tutustumiskäynneistä järjestöihin sekä järjestöluennoitsijoiden vierailuista Laureaan.  Mahdollisina opiskelijoiden työnkuvina yhteistä laajaa kannatusta saivat sekä opiskelijoilta että järjestöiltä erityisesti vaikuttamistyö, tukihenkilötoiminta, kampanja- ja projektitehtävät, ryhmän tai kerhon ohjaaminen, kehittämistehtävät sekä verkko- tai puhelinneuvonta. Eniten järjestöt tarvitsisivat opiskelijoita kuitenkin tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtäviin sekä tiedottamisen ja viestinnän tehtäviin. Opiskelijat olivat eniten kiinnostuneita neuvonnasta kasvotusten, mutta kaikki mahdolliset työtehtävät kiinnostavat heitä.

Kyselyiden tuloksia hyödynnetään keväällä sosiaali- ja terveysjärjestöille ja Laurealle järjestettävässä asiakastyöpajassa, jonka avulla yhteistyön mahdollisuuksia voidaan tarkentaa ja määritellä jatkokehittelyä varten. Riikka Palon kymmenviikkoisen työharjoittelun päätyttyä yhteistyön kehittämistä jatkaa SOSTEssa seuraava Laurean sosionomiopiskelija, harjoittelija Jasmine Lehtoranta. Hänen jälkeensä työharjoitteluun tulee syksyllä ja loppuvuonna vielä neljä laurealaista. He jatkavat projektin työstämistä ja saattavat sen päätökseen.

Riikka Palo
fil. maist., sosionomiopiskelija
Laurea Tikkurila
riikka.palo@student.laurea.fi

Lisätietoja oppilaitosyhteistyöstä ja harjottelusta antaa SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.


Lue myös nämä oppilaitosyhteistyöstä kertovat blogit ja uutiset

Riikka Palo: JärjesTöihin – työharjoitteluni järjestömaailmassa.

Jasmine Lehtoranta: Opiskelijat entistä vahvemmin järjestöihin

Riitta Kittilä: SOSTE ja Metropolia sopivat yhteistyöstä

Tervetuloa lukemaan JärjesTöihin-blogeja. Muista seurata somekanavissa tunnisteella #JärjesTöihin

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.5.2020 14:15

SOSTEn kyselyn tuloksia: Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti yhteiseen vaikuttamistoimintaan

SOSTE tekee vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä, sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa sekä järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se kokoaa yhteen noin 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka  edustavat moninaista joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Yhdessä tehtävänämme on varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen […]

Uutinen

14.5.2020 10:00

Ny lag gör det lättare för föreningar att ordna möten under coronaepidemin

Lagen om tillfälligt undantag från aktiebolagslagen, bostadsaktiebolagslagen, andelslagslagen, föreningslagen och vissa andra samfundslagar fastställdes den 30.4.2020 för att begränsa spridningen av coronaepidemin. Lagen underlättar ordnandet av föreningars stadgeenliga möten våren och sommaren 2020 genom att stifta följande undantag till föreningslagen: Föreningens vårmöte kan hållas senast den 30.9.2020 utan att stadgorna hindrar detta Genom föreningens styrelses […]

Uutinen

13.5.2020 10:09

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Järjestöjen tuottamien palveluiden jatkuvuus ja toimintaedellytykset turvattava

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on jättänyt lausuntonsa valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024. Lausunnossa valiokunta korostaa, että sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan merkittävässä määrin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä, joiden toimintaa koronaepidemian aiheuttama tilanne on huomattavasti vaikeuttanut.   ”Järjestöt tuottavat mm. kuntoutuksen, lastensuojelun, vanhustenhuollon, päihdehuollon, kehitysvammahuollon palveluja ja asumispalveluja. Myös näitä kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kelan ostamia palveluja on poikkeusoloissa jouduttu keskeyttämään, mikä vaikeuttaa sekä […]