Skip to content

Kyselyn tulos: yhteistyö kiinnostaa sekä sosionomiopiskelijoita että sote-järjestöjä

10.5.2019 8.00

Järjestöille
OppilaitosyhteistyöJärjestöilleSote-järjestöt

SOSTEsta lähetettiin helmikuun lopulla kaksi kyselyä, joita SOSTEssa työharjoittelussa ollut Laurean sosionomiopiskelija Riikka Palo oli suunnitellut yhdessä järjestöpäällikkö Riitta Kittilän ja SOSTEn tutkimusasiantuntijoiden kanssa. Kyselyt liittyivät SOSTEn ja Laurean tammikuussa alkaneeseen yhteistyöprojektiin, jonka myötä SOSTEn ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen on tarkoitus tulla tutummaksi laurealaisille. Tarkoitus on myös, että Laurean opiskelijat löytäisivät opintoihin liitettävää toimintaa sosiaali- ja terveysjärjestöistä.

Kyselyt opiskelijoille ja sote-järjestöille

Ensimmäinen kysely lähetettiin kaikille Laurean sosionomiopiskelijoille, joita on yhteensä yli tuhat viidellä eri kampuksella. Opiskelijoilta kysyttiin opintoihin liitettävästä sosiaali- ja terveysjärjestötoiminnasta.

Toinen kysely lähetettiin noin 230 sosiaali- ja terveysjärjestölle. Niiltä kysyttiin sote-järjestöjen ja Laurean sosionomiopiskelijoiden yhteistyömahdollisuuksista.

Vastauksia tuli 60 järjestöltä. Niistä 57 on kiinnostunut yhteistyöstä. 44 järjestöä vastasi, että niillä on jo aiempaa kokemusta oppilaitosyhteistyöstä. Leijonanosa, yhteensä vajaa puolet vastanneista järjestöistä, oli sairaus- ja vammaisjärjestöjä. Sairaus- ja vammaisjärjestöt, yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt sekä lapsi- ja perhetyön järjestöt muodostivat neljä viidesosaa yhteistyöhaluisista järjestöistä.

Laurean sosionomiopiskelijoille lähetettyyn kyselyyn vastasi 121 opiskelijaa. Vastaajien määrä oli keskimääräiseen Laurean opiskelijoiden vastausprosenttiin verrattuna erittäin hyvä, sillä opiskelijoille lähetetään sähköpostiin kyselyitä hyvin usein.

Järjestöt kiinnostuneita eri alojen opiskelijoista

Vastausten perusteella järjestöt toivovat opiskelijoilta esimerkiksi uusia yhteistyöhankkeita. Konkreettisina työtehtävinä toivotaan muun muassa palvelumuotoilua ja palveluelämysten tuottamista. Toiveina esitettiin saada opiskelijoita myös leiriohjaukseen sekä nuoria kohtaavaan matalan kynnyksen työhön. Järjestöt olivat sosionomien lisäksi selvästi eniten kiinnostuneita sairaanhoidon ja terveydenhoidon opiskelijoista, mutta yhteistyö kaikkien Laurean koulutusalojen kanssa sai kannatusta. Neljäsosa vastanneista järjestöistä oli kiinnostunut myös englanninkielisen sosionomikoulutusohjelman opiskelijoista.

Opiskelijoiden näkemyksiä järjestötoiminnasta

Opiskelijat olivat hyvin kiinnostuneita yhdistämään sosiaali- ja terveysjärjestötoimintaa opintoihinsa ja kokivat Laurean olevan tässä tärkeän asian äärellä. Monilla vastaajista oli jo laajalti kokemusta järjestötoiminnasta, ja vapaaehtoistyö koettiin opettavaisena. Usealle vastaajista järjestökenttä oli kuitenkin edelleen tuntematon ja sirpaleinen, mutta sellainen, että siitä tulisi kaikkien sosionomien tietää. Koettiin myös, että järjestötietoutta on opiskelijan näkökulmasta liian vähän näkyvillä. Toisaalta järjestöjen työmäärää pidettiin liian suurena, ja opiskelijat miettivät myös rahoituksen riittävyyttä järjestöissä.

Opiskelijoita kiinnostavat työllistymismahdollisuudet

Toiveinaan opiskelijat esittivät esimerkiksi tiedon saamista työllistymismahdollisuuksista järjestöihin. Heitä kiinnostaa myös oppia järjestöjen rahoituksesta, budjettien laadinnasta sekä hallinnon pyörittämisestä. Niiden koettiin lisäävän myös sosionomien työllistysmahdollisuuksia järjestöihin. Lisäksi osa opiskelijoista olisi halukkaita tekemään opiskeluun liitettävää järjestötyötä muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Kaikki sote-alan järjestöt herättivät opiskelijoiden keskuudessa mielenkiintoa. Eniten heitä kiinnostivat lapsi- ja perhetyön järjestöt, mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, nuorisoalan järjestöt sekä terveyden- ja hyvinvoinnin järjestöt.

Opiskelijoita tapahtumajärjestelyyn ja viestintään

Yhteistyömuodoista sekä opiskelijat että järjestöt olivat kiinnostuneita opinnäyteyhteistyöstä, työharjoitteluista, asiakasprojekteista, opiskelijoiden tutustumiskäynneistä järjestöihin sekä järjestöluennoitsijoiden vierailuista Laureaan.  Mahdollisina opiskelijoiden työnkuvina yhteistä laajaa kannatusta saivat sekä opiskelijoilta että järjestöiltä erityisesti vaikuttamistyö, tukihenkilötoiminta, kampanja- ja projektitehtävät, ryhmän tai kerhon ohjaaminen, kehittämistehtävät sekä verkko- tai puhelinneuvonta. Eniten järjestöt tarvitsisivat opiskelijoita kuitenkin tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtäviin sekä tiedottamisen ja viestinnän tehtäviin. Opiskelijat olivat eniten kiinnostuneita neuvonnasta kasvotusten, mutta kaikki mahdolliset työtehtävät kiinnostavat heitä.

Kyselyiden tuloksia hyödynnetään keväällä sosiaali- ja terveysjärjestöille ja Laurealle järjestettävässä asiakastyöpajassa, jonka avulla yhteistyön mahdollisuuksia voidaan tarkentaa ja määritellä jatkokehittelyä varten. Riikka Palon kymmenviikkoisen työharjoittelun päätyttyä yhteistyön kehittämistä jatkaa SOSTEssa seuraava Laurean sosionomiopiskelija, harjoittelija Jasmine Lehtoranta. Hänen jälkeensä työharjoitteluun tulee syksyllä ja loppuvuonna vielä neljä laurealaista. He jatkavat projektin työstämistä ja saattavat sen päätökseen.

Riikka Palo
fil. maist., sosionomiopiskelija
Laurea Tikkurila
riikka.palo@student.laurea.fi

JK1. Lue myös Riikka Palon blogi JärjesTöihin – työharjoitteluni järjestömaailmassa.

JK2. Lisätietoja oppilaitosyhteistyöstä ja harjottelusta antaa SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

7.6.2019 11:48

Nationella organisationers resurser för svenskspråkig verksamhet varierar

Många av SOSTEs nationella medlemsorganisationer antingen har eller skulle vilja ha svenskspråkig verksamhet, visar en minigallup som SOSTE gjorde bland sina medlemsorganisationer i februari 2019. Mångsidig svenskspråkig verksamhet Av de organisationer som besvarade enkäten så har 56 procent antingen regelbunden eller tillfällig svenskspråkig verksamhet. Dessutom önskade 12 procent att de skulle ha svenskspråkig verksamhet. Hurudan […]

Uutinen

9.5.2019 14:00

Hjälp oss förnya reglerna för civilsamhällets verksamhet

Justitieministeriets arbetsgrupp utreder på vilket sätt man skulle kunna förbättra och öka verksamhetsmöjligheterna för föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Målet är att främja frivillig verksamhet och skapa mindre reglerade verksamhetsformer. Med den här enkäten samlar arbetsgruppen in information och synpunkter om utvecklingsbehov i den gällande lagstiftningen och i nuvarande praxis. Du kan ge värdefull […]

Uutinen

7.5.2019 15:00

Sote-järjestöjen hallitusohjelmatavoitteissa investoidaan hyvinvointiin

Hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan, miten huomisen Suomi voi. Tähän keskusteluun osallistuu laajasti myös monet kansalaisyhteiskunnan toimijat. Sote-järjestöt tavoittavat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Siksi ne pitävät esillä perusoikeuksia sekä hyvinvointiin tehtäviä investointeja ja kanavoivat kriittisiäkin ääniä lainsäädäntötyöhön. SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista […]