Skip to content

SOSTE: Hallituksen sote-esityksessä vielä korjattavaa – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimia parannettava

10.2.2021 14.59

Sote-uudistus
Sosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE katsoo, että hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevassa esityksessä on vielä korjattavaa.

SOSTE toteaa esitystä koskevassa lausunnossaan, että sote-uudistuksen seurauksena syntyviä hyvinvointialueita on kannustettava edistämään hyvinvointia ja terveyttä vahvemmin kuin hallitus on esittänyt.

Siksi SOSTE vaatii, että tulevien hyvinvointialueiden on saatava isompi osuus kuin nyt esitetty noin yksi prosentti rahoituksestaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtyjen toimenpiteiden perusteella.

”Kannustaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn on uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kulmakiviä, mutta yhden prosentin hyte-kannustin on hyötytavoitteisiin nähden kovin vaatimaton”, sanoo SOSTEn johtaja Anne Knaapi.

Lisäksi SOSTE muistuttaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden on jatkossakin tuettava järjestöjä esimerkiksi avustuksilla, tarjoamalla järjestöille tiloja ja ohjaamalla kuntalaisia järjestöjen toiminnan piiriin.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen vaatii paremmin yhteensopivia palveluita

SOSTE toteaa lausunnossaan myös, että hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on nostettava sote-uudistuksen keskiöön. Jotta erojen kaventaminen on mahdollista, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden palvelusektoreiden yhteistyötä pitää lisätä ja eritasoiset palvelut on nivottava toisiinsa nykyistä paremmin. Lisäksi palveluita on saatava riittävän aikaisessa vaiheessa.

”Riittävän varhainen palvelutarpeen arviointi ja oikea-aikainen palvelujen piiriin pääsy ovat ensisijaisia. Tarpeeton palvelujen päällekkäisyys, perättäisyys ja irrallisuus paitsi pompottavat asiakasta myös syövät palvelujen ja tuen vaikuttavuutta”, Anne Knaapi huomauttaa.

Siksi SOSTE esittääkin, että laissa on mainittava lakisääteinen palveluiden yhteensovittamista varmistava toimielin, jossa ovat mukana järjestöt sekä palveluita ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia tarjoavat toimijat laajemmin.

Asiakkaiden oikeusturvaa parannettava palveluita hankittaessa

Sote-palveluiden hankinnoissa asiakkaalle ongelmia on tuottanut se, että niitä tehtäessä ei ole noudatettu sosiaali- ja terveysalan sisältölainsäädäntöä, vaikka tämä velvollisuus on kirjattu myös hankintalakiin.

SOSTE esittää lausunnossaan, että lainsäädäntöön on lisättävä selkeät säännökset tehokkaasta oikeussuojatiestä tapauksissa, joissa sote-palveluiden hankintamenettelyissä loukataan asiakkaan oikeuksia.

SOSTE muistuttaa myös, että hyvinvointialueiden on otettava huomioon kaikki palveluja tarjoavat toimijat ja niiden erityisosaaminen. Järjestöjen tuottamilla palveluilla voidaan vastata yksilölliseen palvelutarpeeseen ja hyvinvointialueen alueellisiin erityispiirteisiin. Lisäksi järjestöjen asiantuntemusta on hyödynnettävä asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien ja palvelupolkujen kehittämisessä.

SOSTE muistuttaa, että hankinnat tulee osittaa ja tarjouspyynnöt laatia siten, että myös järjestöjen kaltaiset pienet tarjoajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.

Tutustu SOSTEn eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle osoittamaan sote-lausuntoon.

Lisätietoja:

Muut teeman artikkelit

Uutinen

10.2.2021 14:59

SOSTE: Regeringens vårdreformsförslag måste ännu korrigeras – sporrandet till främjande av välfärd och hälsa måste förbättras

Sote-uudistus SOSTE anser att det ännu finns saker som måste korrigeras i regeringens förslag till vårdreform. SOSTE konstaterar i sitt utlåtande kring förslaget att välfärdsområdena, som uppstår som en följd av vårdreformen, måste starkare uppmuntras till att främja välfärd och hälsa än vad regeringen har framställt. Därför kräver SOSTE att de kommande välfärdsområden måste få en […]

Uutinen

9.2.2021 07:59

SOSTE: Terapiatakuu toteutettava tämän vaalikauden aikana

Sosiaali- ja terveyspalvelut SOSTE vaatii hallitusta ja eduskuntaa toimimaan määrätietoisesti ja nopeasti, jotta vielä tämän vaalikauden aikana Suomeen saadaan voimaan terapiatakuu. Terapiatakuu on irrotettava laajemmasta hoitotakuusta, ja toteutettava etupainotteisesti. Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy työkyvyttömyyteen. Suurin yksittäinen mielenterveyssyy eläkkeelle siirtymiseen on jo pitkään ollut masennus. Vuonna 2019 masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle joutui liki 3 900 ihmistä, kolmannes enemmän kuin […]

Uutinen

2.2.2021 14:30

Suomen järjestökentälle sataa kiitosta koronan vastaisesta taistelusta, mutta tulevaisuutta varjostaa järjestörahoituksen epävarmuuden harmaat pilvet

Kansalaisyhteiskunta Suomen järjestökentän johto kokoontui 19.1. keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Kattojärjestöjen Sosten, Allianssin, Kulta ry:n ja Olympiakomitean järjestämässä seminaarissa aihetta pohdittiin useammasta näkökulmasta: miten rakenteelliset muutokset, kuten sote-uudistus, Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen sekä kuntatalouden kurjuus vaikuttavat järjestöjen toimintaan. Tilaisuudessa tuli useaan kertaan esille järjestökentän merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja huoli sen rahoituksesta. Veikkauksen rahapelituottojen vähenemiseen on varauduttu […]