Skip to content

SOSTE: Hallituksen sote-esityksessä vielä korjattavaa – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimia parannettava

10.2.2021 14.59

Sote-uudistus
Sosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE katsoo, että hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevassa esityksessä on vielä korjattavaa.

SOSTE toteaa esitystä koskevassa lausunnossaan, että sote-uudistuksen seurauksena syntyviä hyvinvointialueita on kannustettava edistämään hyvinvointia ja terveyttä vahvemmin kuin hallitus on esittänyt.

Siksi SOSTE vaatii, että tulevien hyvinvointialueiden on saatava isompi osuus kuin nyt esitetty noin yksi prosentti rahoituksestaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtyjen toimenpiteiden perusteella.

”Kannustaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn on uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kulmakiviä, mutta yhden prosentin hyte-kannustin on hyötytavoitteisiin nähden kovin vaatimaton”, sanoo SOSTEn johtaja Anne Knaapi.

Lisäksi SOSTE muistuttaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden on jatkossakin tuettava järjestöjä esimerkiksi avustuksilla, tarjoamalla järjestöille tiloja ja ohjaamalla kuntalaisia järjestöjen toiminnan piiriin.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen vaatii paremmin yhteensopivia palveluita

SOSTE toteaa lausunnossaan myös, että hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on nostettava sote-uudistuksen keskiöön. Jotta erojen kaventaminen on mahdollista, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden palvelusektoreiden yhteistyötä pitää lisätä ja eritasoiset palvelut on nivottava toisiinsa nykyistä paremmin. Lisäksi palveluita on saatava riittävän aikaisessa vaiheessa.

”Riittävän varhainen palvelutarpeen arviointi ja oikea-aikainen palvelujen piiriin pääsy ovat ensisijaisia. Tarpeeton palvelujen päällekkäisyys, perättäisyys ja irrallisuus paitsi pompottavat asiakasta myös syövät palvelujen ja tuen vaikuttavuutta”, Anne Knaapi huomauttaa.

Siksi SOSTE esittääkin, että laissa on mainittava lakisääteinen palveluiden yhteensovittamista varmistava toimielin, jossa ovat mukana järjestöt sekä palveluita ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia tarjoavat toimijat laajemmin.

Asiakkaiden oikeusturvaa parannettava palveluita hankittaessa

Sote-palveluiden hankinnoissa asiakkaalle ongelmia on tuottanut se, että niitä tehtäessä ei ole noudatettu sosiaali- ja terveysalan sisältölainsäädäntöä, vaikka tämä velvollisuus on kirjattu myös hankintalakiin.

SOSTE esittää lausunnossaan, että lainsäädäntöön on lisättävä selkeät säännökset tehokkaasta oikeussuojatiestä tapauksissa, joissa sote-palveluiden hankintamenettelyissä loukataan asiakkaan oikeuksia.

SOSTE muistuttaa myös, että hyvinvointialueiden on otettava huomioon kaikki palveluja tarjoavat toimijat ja niiden erityisosaaminen. Järjestöjen tuottamilla palveluilla voidaan vastata yksilölliseen palvelutarpeeseen ja hyvinvointialueen alueellisiin erityispiirteisiin. Lisäksi järjestöjen asiantuntemusta on hyödynnettävä asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien ja palvelupolkujen kehittämisessä.

SOSTE muistuttaa, että hankinnat tulee osittaa ja tarjouspyynnöt laatia siten, että myös järjestöjen kaltaiset pienet tarjoajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.

Tutustu SOSTEn eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle osoittamaan sote-lausuntoon.

Lisätietoja:

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.6.2021 15:14

SOSTE: Järjestöjen osaaminen käyttöön sote-palveluiden uudistamisessa koko Suomessa

Sosiaali- ja terveyspalvelut SOSTE on tyytyväinen, että sote-uudistus etenee viimein ja yhä aikataulussaan. Uudistus on välttämätön, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Sote-järjestöissä on paljon osaamista ja asiantuntijuutta, jota on viisasta hyödyntää hyvinvointialueiden palveluiden kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että hyvinvointialueet kuuntelevat ja kuulevat järjestöjä myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Esimerkiksi sote-keskuksissa järjestöt voivat tarjota vertaistukea ja matalan kynnyksen apua tai sote-ammattilaiset voivat ohjata ihmisiä muualle järjestöjen avun ja tuen piiriin. Järjestöille on tärkeää, että mahdollisuus palveluiden monituottajuuteen on edelleen olemassa. Tulevaisuudessa […]

Uutinen

15.6.2021 10:00

Hur får man organisationernas stöd och tjänster till en del av framtidens social- och hälsovårdscentraler? – i Kymmenedalen fann man lösningen till problemet på fem minuter

Kansalaisyhteiskunta Hur ska en arbetstagare i framtidens social- och hälsovårdscentral kunna styra en kund som behöver hjälp till organisationers stöd och tjänster? Detta är en av de stora utmaningar som organisationer står inför i vårdreformen. I Kymmenedalen arbetar organisationer och Kymsote, samkommunen med ansvar för social- och hälsovårdstjänster i sex kommuner, just nu med att övervinna […]

Uutinen

15.6.2021 10:00

Miten saada järjestöjen tuki ja palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia? – Kymenlaaksossa keksittiin ratkaisu pulmaan viidessä minuutissa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelevä ammattilainen pystyisi ohjaamaan apua tarvitsevan asiakkaan järjestöjen tuen ja palveluiden äärelle? Tämä on yksi järjestöjen isoista haasteista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Kymenlaaksossa järjestöt sekä kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava kuntayhtymä Kymsote ovat parhaillaan selättämässä haastetta yhdessä keksityllä ratkaisulla. Kun Kymsoten kanssa oli päästy pohtimaan järjestöjen ottamista mukaan sote-palveluiden […]