Hallitusohjelmatavoite 1/6: vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia


Etusivu / Uutiset / Hallitusohjelmatavoite 1/6: vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia

Hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan, miten huomisen Suomi voi. Tähän keskusteluun osallistuu laajasti myös monet kansalaisyhteiskunnan toimijat. SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Sote-järjestöt tavoittavat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Siksi ne pitävät esillä perusoikeuksia sekä hyvinvointiin tehtäviä investointeja. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa kansalaisyhteiskunnalla on vahva rooli. Löydät kaikki hallitusohjelmatavoitteet avaisanalla hallitusohjelma ja budjetti.

Vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia

1. Päivitetään valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä

Vahva ja vapaa kansalaisyhteiskunta on demokratian, sosiaalisen pääoman syntymisen ja yhteiskuntarauhan edellytys. Vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia yhteisellä strategialla, keventämällä hallinnollista taakkaa ja uudistamalla järjestöavustusten myöntämisperiaatteet. Valtioneuvoston periaatepäätös on pävitettävä.

Kansalaisyhteiskuntastrategista ajattelua vahvistetaan koko valtioneuvoston tasolla. Oikeusministeriön demokratiayksikön yhteydessä toimiva Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE edistää kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan välistä yhteistyötä ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. KANEn toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Lisäksi KANEa kuullaan kaikessa kansalaisyhteiskuntaa koskevassa päätöksenteossa. Lainsäädäntöä valmisteltaessa kansalaisjärjestöt otetaan aina mukaan valmistelutyöhön, ellei ole jotain erityistä syytä poiketa tästä periaatteesta.

2. Puretaan kansalaistoimintaa häiritsevää hallintokuormaa ja kevennetään lupakäytäntöjä

Kansalaistoimintaan kohdistuva hallinnollinen kuorma muodostuu sääntelyn toimeenpanoon, ohjeistukseen, tiedottamiseen ja asiointiprosesseihin liittyvistä ongelmista. Järjestöissä toimitaan pienillä resursseilla tai täysin vapaaehtoisvoimin.  Siksi on tärkeää, että järjestöt voivat hoitaa niille kuuluvat hallinnolliset vastuut mahdollisimman sujuvasti. Valtioneuvoston periaatepäätöksen päivittämisen yhteydessä puretaan kansalaistoimintaa häiritsevää hallintokuormaa ja kevennetään lupakäytäntöjä.

3. Uudistetaan rahapelituotoista maksettavien järjestöavustusten myöntämisperiaatteet vuoteen 2020 mennessä

Veikkausvoittovaroista myönnettävien avustusten käytännöissä pitää löytää tasapaino valtionavustuslain edellyttämän ohjauksen ja valvonnan sekä joustavan ja tehokkaan avustusten käyttämisen välillä. Avustuskäytännöt ja -kriteerit määritellään soveltuvin osin yhdenmukaisiksi eri tuotonjakoministeriöissä. Uudistus toteutetaan sovittujen jakosuhteiden pohjalta. Työhön otetaan mukaan sekä tuotonjaosta vastaavien viranomaisten että avustuksia käyttävien järjestöjen edustus. Uudistuksen tavoitteena on byrokratian vähentäminen, järjestöjen autonomian kunnioittaminen sekä järjestelmän avoimuus ja läpinäkyvyys.

Lisätietoja


Tutustu sote-järjestöjen hallitusohjelmatavoitteisiin:

  1. Vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia
  2. Perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja tehdään vaiheittain
  3. Asiakasmaksulain kokonaisuudistus saatetaan loppuun ja käynnistetään jatkotyö
  4. Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen
  5. Turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa
  6. Toteutetaan terveysperusteinen verouudistus