SOSTE: Hallituksen sote-esityksessä vielä korjattavaa – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimia parannettava


Etusivu / Uutiset / SOSTE: Hallituksen sote-esityksessä vielä korjattavaa – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustimia parannettava

SOSTE katsoo, että hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevassa esityksessä on vielä korjattavaa.

SOSTE toteaa esitystä koskevassa lausunnossaan, että sote-uudistuksen seurauksena syntyviä hyvinvointialueita on kannustettava edistämään hyvinvointia ja terveyttä vahvemmin kuin hallitus on esittänyt.

Siksi SOSTE vaatii, että tulevien hyvinvointialueiden on saatava isompi osuus kuin nyt esitetty noin yksi prosentti rahoituksestaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtyjen toimenpiteiden perusteella.

”Kannustaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn on uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kulmakiviä, mutta yhden prosentin hyte-kannustin on hyötytavoitteisiin nähden kovin vaatimaton”, sanoo SOSTEn johtaja Anne Knaapi.

Lisäksi SOSTE muistuttaa, että kuntien ja hyvinvointialueiden on jatkossakin tuettava järjestöjä esimerkiksi avustuksilla, tarjoamalla järjestöille tiloja ja ohjaamalla kuntalaisia järjestöjen toiminnan piiriin.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen vaatii paremmin yhteensopivia palveluita

SOSTE toteaa lausunnossaan myös, että hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on nostettava sote-uudistuksen keskiöön. Jotta erojen kaventaminen on mahdollista, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden palvelusektoreiden yhteistyötä pitää lisätä ja eritasoiset palvelut on nivottava toisiinsa nykyistä paremmin. Lisäksi palveluita on saatava riittävän aikaisessa vaiheessa.

”Riittävän varhainen palvelutarpeen arviointi ja oikea-aikainen palvelujen piiriin pääsy ovat ensisijaisia. Tarpeeton palvelujen päällekkäisyys, perättäisyys ja irrallisuus paitsi pompottavat asiakasta myös syövät palvelujen ja tuen vaikuttavuutta”, Anne Knaapi huomauttaa.

Siksi SOSTE esittääkin, että laissa on mainittava lakisääteinen palveluiden yhteensovittamista varmistava toimielin, jossa ovat mukana järjestöt sekä palveluita ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia tarjoavat toimijat laajemmin.

Asiakkaiden oikeusturvaa parannettava palveluita hankittaessa

Sote-palveluiden hankinnoissa asiakkaalle ongelmia on tuottanut se, että niitä tehtäessä ei ole noudatettu sosiaali- ja terveysalan sisältölainsäädäntöä, vaikka tämä velvollisuus on kirjattu myös hankintalakiin.

SOSTE esittää lausunnossaan, että lainsäädäntöön on lisättävä selkeät säännökset tehokkaasta oikeussuojatiestä tapauksissa, joissa sote-palveluiden hankintamenettelyissä loukataan asiakkaan oikeuksia.

SOSTE muistuttaa myös, että hyvinvointialueiden on otettava huomioon kaikki palveluja tarjoavat toimijat ja niiden erityisosaaminen. Järjestöjen tuottamilla palveluilla voidaan vastata yksilölliseen palvelutarpeeseen ja hyvinvointialueen alueellisiin erityispiirteisiin. Lisäksi järjestöjen asiantuntemusta on hyödynnettävä asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien ja palvelupolkujen kehittämisessä.

SOSTE muistuttaa, että hankinnat tulee osittaa ja tarjouspyynnöt laatia siten, että myös järjestöjen kaltaiset pienet tarjoajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.

Tutustu SOSTEn eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle osoittamaan sote-lausuntoon.

Lisätietoja: