Materiaaleja järjestöille, julkisille toimijoille ja päättäjille


Etusivu / Artikkelit / Materiaaleja järjestöille, julkisille toimijoille ja päättäjille

Järjestöjen sote-muutostuki tekee materiaaleja tukeakseen järjestöjä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanossa. Lisäksi tuotamme ja tarjoamme tietoa sosiaali- ja terveysjärjestökentästä niin järjestöjen, julkisen sektorin toimijoiden kuin päättäjienkin käyttöön.

Pääset materiaaleihimme tältä sivulta löytyvien linkkien kautta. Suurin osa materiaaleista sijaitsee Innokylä-verkkopalvelussa osana Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuutta.

Tukimateriaaleja järjestöille sote-toimeenpanoon

Vuoden 2023 loppuun mennessä useimmilla hyvinvointialueilla oli perustettuna edustuksellinen toimielin, ja viimeisilläkin alueilla sellaista valmisteltiin. Alla olevaan esitykseen on koottu lyhyet kuvaukset järjestöyhteistyön kokoavista, edustuksellisista toimielimistä, jotka edistävät järjestöyhteistyötä hyvinvointialueilla.

Järjestöjen sote-muutostuen kesäkuussa 2023 julkaistu tilannekuvaraportti kertoo, miltä näyttää järjestöyhteistyön tilanne hyvinvointialueilla niiden toiminnan alkutaipaleella. Raportissa tarkastellaan hyvinvointialueen päätösasiakirjojen ja muiden julkisten asiakirjojen pohjalta järjestöavustusten, järjestöyhteistyön rakenteiden, strategioiden, osallisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilannetta kullakin hyvinvointialueella. Lisäksi tarkastelussa ovat Suomen kestävän kasvun ohjelman hyvinvointialuekohtaiset hankesuunnitelmat. Aiempi tilannekuvaraportti on peräisin tammikuulta 2023.

Järjestöjä koskevaa tilannetietoa Suomen 21 hyvinvointialueelta ja Helsingistä on koottu Järjestöt hyvinvointialueilla 11/2022: Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista -diasarjaan. Diasarjan tiedot ovat peräisin marraskuulta 2022. Diasarjan aiemmat versiot kuvaavat tilannetta lokakuussa 2022, pääosin syyskuussa 2022 ja kesäkuussa 2022.

Sote-uudistuksen toimeenpanon aikajana kokoaa järjestöjen kannalta tärkeimmät vaikuttamisen paikat aikajanalle.

Järjestöjen yhteistyön tiekartta kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sote-uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartta sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä, ja se päivittyy sote-toimeenpanon edetessä.

Järjestöille suunnatun aivoriihen aineistoon perustuva koostekuva tiivistää järjestöjen merkityksen ja näyttää, miten hyvinvointialueet saavat järjestöjen osaamisen käyttöönsä ja miten järjestöt pidetään elinvoimaisina. Koosteen tuella järjestöt voivat alkaa pohtia yhdessä hyvinvointialueensa muiden järjestöjen kanssa, miten ne voisivat kiinnittää toimintaansa hyvinvointialueen strategiaan.

Kaksikielisten hyvinvointialueiden valmistelun tukiaineisto sopii myös järjestöjen hyödynnettäväksi. Vård på svenska -työryhmän julkaiseman materiaalin ideana on tarjota työkaluja ruotsinkielisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmisteluun kaksikielisillä hyvinvointialueilla.

Vinkkilistat järjestöille ja hyvinvointialueille onnistuneisiin hyte-neuvotteluihin

Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden hyvinvointialueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. SOSTE, Järjestöjen sote-muutostuki, Kuntaliitto ja Hyvil Oy ovat tehneet kaksi vinkkilistaa, joiden avulla järjestöt ja hyvinvointialueet voivat ratkoa neuvotteluihin liittyviä käytännnön kysymyksiä.

Vinkkilista päättäjille järjestöjen, hyvinvointialueiden ja kuntien hyvään yhteistyöhön

Miten varmistaa hyvä yhteistyö järjestöjen kanssa hyvinvointialueella tai kunnassa? Hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjille suunnattu vinkkilista tarjoaa neljä vinkkiä hyvään yhteistyöhön.

Toimintamallikoosteet järjestöjen ja julkisen sektorin kehittämistyön tueksi

Järjestöjen sote-muutostuki on koonnut eri puolilta Suomea esimerkkejä toimintamalleista järjestöjen ja julkisen sektorin kehittämistyön tueksi. Toimintamallikoosteita on seitsemän kappaletta. Koosteet nostavat esiin jo olemassa olevia tapoja kehittää ja järjestää julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä sekä rakenteiden tasolla että käytännön palveluissa.

Miksi järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyölle tarvitaan rakenteita ja millaisia ne voivat olla? Tätä avaa alla oleva toimintamallikooste.

Jotta järjestöt pystyvät tukemaan hyvinvointialueita ja kuntia niiden tehtävissä, järjestöt tarvitsevat toiminnoilleen avustuksia ja tiloja sekä mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja palvelujen kehittämiseen. Miten sekä hyvinvointialueet että kunnat voivat huolehtia paikallisen järjestötoiminnan elinvoimasta?

Miten julkinen sektori ja järjestöt voivat käytännössä tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoa? Alla olevat toimintamallikoosteet näyttävät tapoja, joilla järjestöt ja julkinen sektori voivat tehdä yhteistyötä käytännössä ja jäsentää sitä.

Miten tietoa järjestöjen toiminnasta saadaan osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen potilas- ja asiakasohjausta? Tätä avaavat olla olevat toimintamallikoosteet.

Millaisia tuen muotoja järjestöillä on ja miten näitä voisi hyödyntää hyvinvointialueilla osana sosiaali- ja terveyspalveluja? Tästä kertoo alla oleva toimintamallikooste.

Järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen hyvinvointialueilla ja kunnissa

Järjestöjen sote-muutostuki kartoitti kuntien järjestöavustusten tilannetta alkuvuonna 2023, kun hyvinvointialueet olivat jakamassa omia avustuksiaan ensimmäistä kertaa. Helmi-maaliskuussa tehtyyn kyselyyn tuli vastauksia 115 kunnasta ja kaikilta hyvinvointialueilta.

Miten varmistaa järjestöjen toiminta hyvinvointialueilla ja kunnissa? SOSTE on tehnyt sekä aluevaltuutetuille että kunnanvaltuutetuille valtuustoaloitepohjan, jonka avulla järjestöjen toimintaedellytyksiä voi turvata omalla hyvinvointialueella ja omassa kunnassa.

Järjestöjen toimintaedellytykset on tärkeää turvata sote-uudistuksessa. Alla oleva materiaali tarjoaa tukea ja malleja järjestöjen avustamiseen sote-Suomessa, jossa järjestöjen kumppaneina ovat kuntien lisäksi hyvinvointialueet.

Tietoa järjestöistä ja järjestöjen toiminnasta

Mitä järjestöt tarjoavat hyvinvointialueille? Aluevaltuutetuille suunnattu perehdytysmateriaali tarjoaa tietoa ja konkreettisia esimerkkejä sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Materiaali sopii myös viranhaltijoiden käyttöön.

Montako sosiaali- ja terveysalan järjestöä Suomessa on? Entä kuinka monta sote-järjestöä on milläkin hyvinvointialueella ja missäkin kunnassa? Sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomessa 2023 -materiaali näyttää sote-järjestöjen määrän koko maassa sekä hyvinvointialueittain ja kunnittain.

Järjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Millaista lisäarvoa ne voivat tuoda hyvinvointialueiden ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön?

Materiaaleja Järjestöjen sote-muutostuesta

Tästä Järjestöjen sote-muutostuen pääsivulle.