Enemmistö eduskunta­puolueista kannattaa sosiaalitukien etuusehdotusta

Puolueiden vastaukset väitteeseen: Suomessa pitää ottaa käyttöön etuusehdotus. Täysin samaa mieltä: kokoomus, keskusta, KD, vasemmistoliitto ja vihreät. Jokseekin samaa mieltä: SDP ja RKP. Ei samaa eikä eri mieltä: Liike Nyt! Täysin eri mieltä: Perussuomalaiset.

Etusivu / Uutiset / Enemmistö eduskunta­puolueista kannattaa sosiaalitukien etuusehdotusta

SOSTE ja Kela odottavat tulevalta hallitukselta toimia sosiaaliturvajärjestelmän selkeyttämiseksi. Yhtenä esityksenä on tarjottu etuusehdotusta, jolla asiakas saa tietoonsa kaikki ne etuudet, joihin hän on oikeutettu.

SOSTEn puoluekyselyssä viisi eduskuntapuoluetta on täysin samaa mieltä siitä, että Suomessa pitää ottaa käyttöön etuusehdotus. Aloitteelle täyden tuen antoivat keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät. Jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa olivat RKP ja SDP.

Etuusehdotuksella tarkoitetaan sitä, että järjestelmä rekisteritietoja hyödyntäen yhteensovittaisi ja kertoisi asiakkaalle kaikki ne etuudet, joihin hän on oikeutettu elämäntilanteensa perusteella. Näin helpotettaisiin ja selkiytettäisiin etuuksien hakemista.

Täysin eri mieltä väittämän kanssa olivat vain perussuomalaiset. Liike Nyt ei ollut vastaan eikä puolesta.

”Nykyinen etuusjärjestelmä on monimutkainen ja etuuksien hakeminen koetaan usein vaikeaksi ja raskaaksi. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että etuudet, joihin ihmisellä olisi oikeus, jäävät vaikeassa tilanteessa saamatta. Siksi SOSTE on esittänyt otettavaksi käyttöön etuusehdotusta, joka helpottaisi sosiaaliturvaviidakossa navigointia”, korostaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Etuusehdotus helpottaisi erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta, kun heidän ei tarvitsisi tietää ja selvittää kaikkea itse, vaan heille ehdotettaisiin heidän elämäntilanteeseensa sopivia etuuksia.

Kela kartoittaa tällä hetkelläkin asiakkaan elämäntilannetta ja tarvetta etuuksiin ja palveluihin asiakkaan asioidessa eri palvelukanavissa. Asiakkaan antamien tietojen ja rekisteritietojen avulla jo nyt Kela voi ehdottaa asiakkaalle hänen tilanteeseensa sopivia etuuksia.

Kela kannattaa etuusehdotuksen eteenpäin kehittämistä. ”Tulevaisuudessa asiakkaan asiointikynnystä voidaan madaltaa entisestään esimerkiksi digitalisaation ja tekoälyn avulla. Kattavan tiedon avulla asiakas ohjataan tai ohjautuu oikeiden etuuksien ja palvelujen piiriin. Pitkälle viedyt etuusehdotukset edellyttävät kuitenkin lainsäädäntömuutoksia”, Kelan pääjohtaja Outi Antila toteaa.

Etuusjärjestelmään toivottiin selkeyttä

Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oleva keskusta perustelee kantaansa sosiaaliturvajärjestelmämme monimutkaisuudella. Puolueen mielestä tämä on syy siihen, miksi liian monet sosiaaliturvaan ja -palveluihin oikeutetut jäävät tällä hetkellä ilman tarvitsemaansa tukea. Puolue toteaa, että sen tavoitteena on luoda sosiaaliturvan selkeyttämiseksi veroehdotuksen kaltainen sosiaaliturvaehdotus. Se olisi ehdotus niistä etuuksista, mihin henkilöllä on oikeus.

Vihreiden mielestä etuusehdotus lisäisi järjestelmän läpinäkyvyyttä, ennakoitavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Etuusehdotus myös vähentäisi etuuksien alikäyttöä.

Myös kokoomuksen mielestä etuusjärjestelmä tulee laatia tuensaajan näkökulmasta mahdollisimman pitkälle automaattiseksi ja asiakkaalle tulee voida automaattisesti laskea annettujen tietojen perusteella etuuksien määrä. Puolue kuitenkin muistuttaa, että sosiaaliturvan tulee jatkossakin olla syyperusteinen ja että tarvitsijan tulee sitä erikseen hakea.
Jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa oleva SDP toteaa sosiaaliturvajärjestelmän olevan nykyisellään monimutkainen, ja että etuuksien alikäyttö on ongelma. Puolueen mukaan

sosiaaliturvan yksinkertaistamiseen on pyrittävä ensi hallituskaudella, SDP:n lähtökohtana turvan uudistamiseen on kolmiportainen yleisturvamalli, jossa etuuksien väliin ei synny katkoksia eikä väliinputoajia. Tämän rinnalla puolueen mielestä olisi hyvä edistää myös etuusehdotuksen käyttöönottoa.

Täysin eri mieltä olevat perussuomalaiset korostavat, ettei yhteiskuntamme pidä kannustaa sosiaaliturvan varaan heittäytymistä vaan päinvastoin; kohdata ihmiset ja ratkaista keinot, miten hän pääsisi pois sosiaaliturvan piiristä. Puolue muistuttaa, että sosiaaliturva on turvaverkko, ei elämäntapa. Perussuomalaiset kuitenkin toteavat, että koko sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen on kannatettavaa.

Tätä SOSTE kysyi

SOSTE kysyi yhdeksältä eduskuntapuolueelta kantaa väittämään:
Suomessa pitää ottaa käyttöön etuusehdotus, jossa järjestelmä yhteensovittaa ja kertoo asiakkaalle kaikki ne etuudet, joihin hän on oikeutettu.
Kaikki ihmiset eivät tiedä, mihin sosiaalietuuksiin he ovat elämäntilanteensa puolesta oikeutettuja ja mistä etuudet pitäisi hakea. SOSTE on esittänyt ongelman ratkaisuksi etuusehdotusta, jossa kysymysten ja esitietojen avulla järjestelmä tarjoaa tiedot kaikista niistä tuista, joihin ihminen on oikeutettu.

Puolueiden vastaukset ja vapaaehtoiset perustelut:

Täysin samaa mieltä:

KD:
Etuusehdotus voisi helpottaa kansalaisten arkea ja vapauttaa resursseja byrokratiasta. Tällainen palvelu olisi mahdollista rakentaa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen yhteydessä. Etuusehdotus vaatii kuitenkin järkevällä tavalla toimiakseen sosiaaliturvajärjestelmän, jossa kannustinloukut on saatu purettua ja etuuksien kokonaisuus toimii muutenkin yhteen, ja jossa työn, yrittäjyyden ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen onnistuu huomattavasti nykyistä joustavammin. Ks. KD:n esittämä Kannustava perusturva -malli.

Keskusta:
Sosiaaliturvajärjestelmämme on hyvin monimutkainen. Siksi liian monet sosiaaliturvaan ja -palveluihin oikeutetut jäävät tällä hetkellä ilman tarvitsemaansa tukea. Keskustan tavoitteena on luoda sosiaaliturvan selkeyttämiseksi veroehdotuksen kaltainen sosiaaliturvaehdotus. Se olisi ehdotus niistä etuuksista, mihin henkilöllä on oikeus. Tämä malli edellyttää, että tiedon on liikuttava järjestelmästä toiseen ja viranomaiselta toiselle nykyistä paremmin. Tulorekisteri ja Kansaneläkelaitoksen rekisterit luovat hyvän pohjan tietojen yhdistämiselle

Kokoomus:
Etuusjärjestelmä tulee laatia tuensaajan näkökulmasta mahdollisimman pitkälle automaattiseksi ja asiakkaalle tulee voida automaattisesti laskea annettujen tietojen perusteella etuuksien määrä. Kokoomuksen mielestä sosiaaliturvan tulee jatkossakin olla syyperusteinen ja tarvitsijan tulee sitä erikseen hakea.

Vasemmistoliitto:
Vasemmistoliitto kannattaa sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista, jotta järjestelmä olisi ihmisille selkeämpi ja ymmärrettävämpi. SOSTEn etuusehdotus on kannatettava. Pitkällä tähtäimellä Vasemmistoliitto tavoittelee Suomeen käyttöön otettavaksi perustuloa. Yksi askel perustulon suuntaan ja sosiaaliturvan byrokratian karsimiseksi on ensisijaisten perusturvaetuuksien yhdistäminen yhdeksi perusturvaetuudeksi, joka on yhdellä lomakkeella haettavissa.

Vihreät:
Lähtökohtaisesti on sosiaaliturvaa tehtävä selkeämmäksi ja ennustettavammaksi, mutta etuusehdotus lisäisi järjestelmän läpinäkyvyyttä, ennakoitavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Etuusehdotus myös vähentäisi etuuksien alikäyttöä.

Ei samaa eikä eri mieltä

Liike Nyt!

Jokseenkin samaa mieltä

RKP:
Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen yhteydessä tätä mallia tulisi selvittää. Olisi hyvä, että tieto etuuksista, joihin on oikeutettu, löytyisi yhdestä järjestelmästä.

SDP:
Sosiaaliturvajärjestelmä on nykyisellään monimutkainen, ja etuuksien alikäyttö on ongelma. Sosiaaliturvan yksinkertaistamiseen on pyrittävä ensi hallituskaudella, SDP:n lähtökohtana turvan uudistamiseen on kolmiportainen yleisturvamalli, jossa etuuksien väliin ei synny katkoksia eikä väliinputoajia. Tämän rinnalla olisi hyvä edistää myös etuusehdotuksen käyttöönottoa. Olisi tärkeää, että myös palvelut huomioidaan ehdotuksessa.

Täysin eri mieltä

Perussuomalaiset:
Yhteiskuntamme ei pidä kannustaa sosiaaliturvan varaan heittäytymistä vaan päinvastoin; kohdata ihmiset ja ratkaista keinot, miten hän pääsisi pois sosiaaliturvan piiristä. Sosiaaliturva on turvaverkko – ei elämäntapa. Koko sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen on kannatettavaa ja siinä työssä tulisi mm. huomioida paremmin nykyajan työmarkkinat ja työsuhteiden muutokset.

Näytä enemmän >