Artikkeli
Briitta Koskiaho
sosiaalipolitiikan professori emerita, Tampereen yliopisto

Verkkojulkaisu Ihan pihalla?
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, kesäkuu 2019

Tämä raporti on syntynyt toimintatutkimuksena, jossa vanhat ihmiset ja myös nuorempi vammainen ihminen ovat toimineet kansalaistutkijoina. Vanha on raportissa yleisnimitys vanhuseläkkeelle jääneistä. Kansalaistutkimus on tutkimusta, jossa tieteellisen tutkimuksen tekijöiksi otetaan koulutettujen tutkijoiden rinnalle maallikoita.

Koska kansalaistutkijat ovat osallistuneet tutkimukseen syvällisesti, heidän määränsä ei ole suuri: heitä on ollut mukana kymmenen. Lisäksi kahta henkilöä on haastateltu. Osallistujat ovat kaikki koulutettuja henkilöitä, jotka olivat valmiita tekemään monipuolisia havaintoja ympäristöstään ja analysoimaan niitä.

Niin kansalais- kuin asiantuntijatutkijat ovat osallistuneet tähän tutkimusja kehittämisprosessiin vapaaehtoistoimintana. Usein kansalaistutkimukseen osallistumisen motivaationa on erityinen kiinnostus aiheeseen, halu muuttaa käytäntöjä ja idealismi. Tieto tutkimuksesta siirtyy myös tällä tavoin sujuvasti tutkimuspiirin ulkopuolelle.

Usein kansalaistutkimukseen osallistumisen motivaationa on erityinen kiinnostus aiheeseen, halu muuttaa käytäntöjä ja idealismi.

Kansalaistutkijoille on annettu aihe, jota he ovat analysoineet omien kokemustensa kautta. Kansalaistutkijat kertoivat kevään 2018 aikana kokemuksistaan ja tilanteista, joissa he ovat tarvinneet apua asioiden hoitamisessa tai olisivat sitä tarvinneet.

Ammattitutkija on analysoinut kansalaistutkijoiden tekstit, tehnyt niistä yhteenvedot ja palauttanut tulokset kirjoittajille uudelleen kommentoitaviksi. Kansalaistutkijat ovat osallistuneet myös kehittämisosioon, jossa on ideoitu asioiden ajamiselle uusia kehyksiä ja tehty suosituksia, miten sitä voitaisiin parantaa.

Mukana on ollut myös erilaisissa kehittämishankkeissa työskenteleviä asiantuntijoita toisenlaisina kansalaistutkijoina. He ovat analysoineet omaa hankettaan tai toimintaansa tutustuttuaan ensin kansalaistutkijoiden näkemyksiin. He ovat voineet kommentoida kansalaistutkijoiden esille ottamia ongelmia ja niiden vaikutuksia. Asiantuntijat olivat myös mukana, kun kansalaiset esittivät näkemyksiään neuvonnan ja asianajon uusista oivalluksista. Näitä hankkeisiin liittyviä asiantuntijoita on kahdeksan. Yhteensä asiantuntijakansalaistutkijoita, tutkimuksen johtaja mukaan lukien, on 14 kahden toimiessa kaksoisroolissa, varsinaisena kansalaistutkijana ja asiantuntijana.

Tässä hankkeessa kansalaistiedettä ja -tutkimusta on käsitelty samasta peruslähtökohdasta kuin tieteellisen tiedon hankkimista yleensä. Kysymys on uuden tiedon hankkimisesta ja maailman ymmärryksen avartamisesta. Tällöin toivotaan, että tämä tieto välittyy muille toimijoille, auttaa ymmärtämään maailmaa uudesta näkökulmasta ja muuttaa sitä.


Tämä artikkeli on Ihan pihalla? -tutkimustiivistelmän verkkojulkaisusta.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, kesäkuu 2019