SOSTEn toiminta alkoi 1.1.2012 kun Sosiaali ja terveysturvan keskusliitto ry - STKL, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry ja Terveyden edistämisen keskus yhdistyivät SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ksi. Järjestöjen yhdistymissopimus oli allekirjoitettu jo 24. tammikuuta 2011.

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL)

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) perustettiin 1917, aluksi nimellä Köyhäinhoitovirkailijoiden yhdistys. STKL oli valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen yhteistoimintajärjestö, joka toimi hyvinvoinnin kehittämiseksi. Se oli vahva vaikuttaja ja asiantuntija sosiaali- ja terveysturvan kysymyksissä. STKL:n tavoitteena oli ehkäistä syrjäytymistä, lisätä sosiaalista vastuuta sekä edistää perusturvaa ja peruspalveluja. Jäseniä STKL:llä oli noin 270, joista kuntajäseniä noin 114.

STKL kehitti ajankohtaisiin tiedontarpeisiin Sosiaali- ja Järjestöbarometrit. Se myös järjesti koulutusta ja suurtapahtumia, esimerkiksi Sosiaali- ja terveysturvan päivät, sekä toimi sosiaali- ja terveysalan erityiskustantamona julkaisten alan tutkimuksia, oppi- ja käsikirjoja. STKL kehitti myös järjestöjen ja kuntien yhteistoimintaa alueilla – liiton toimisto oli Helsingissä ja aluetoimipisteet Oulussa, Joensuussa, Jyväskylässä ja Seinäjoella. Kansallisen ja paikallisen toiminnan ohella liitto toimi kansainvälisissä verkostoissa, kuten Sosiaalipoliittisessa maailmanneuvostossa (ICSW) ja Euroopan köyhyyden vastaisessa verkostossa (EAPN).

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry oli valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöorganisaatio – jäseninä oli 128 liittoa ja säätiötä. YTYn missiona oli pitää huolta siitä, että järjestöillä on riittävät taloudelliset toimintamahdollisuudet sekä luoda vireää järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja yhteiskunnan muiden vaikuttajien välistä yhteistyötä. Missiona oli myös vaikuttaa siihen, että järjestösektori on tunnettu ja tunnustettu yhteiskunnallisen toiminnan sektori.

YTYn edunvalvonta järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi alkoi Huolto- ja Avustustoiminnan neuvottelukunnan perustamisesta 1952 ja virallistui, kun YTY perustettiin 1978. Keskeisiä toimintamuotoja olivat lainsäädäntövaikuttaminen, jäseniä kokoavat sektorikohtaiset neuvotteluryhmät ja muu verkostotoiminta. Keskeisiä olivat myös ajankohtaisseminaarit sekä Järjestöjohdon foorumit ja järjestöjohdon ulkomaan opintomatkat. YTY tuotti selvityksiä ja oppaita, muun muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomessa -julkaisun sekä Järjestöjen hyvä hallintotapa -oppaan. YTY myös käynnisti kokeiluna järjestölakimiehen tukipalvelun.

Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry)

Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) oli terveyden edistämisen edelläkävijä Suomessa. Tavoitteena oli yhdessä 122 jäsenyhteisön ja muiden toimijoiden – kuten STM:n – kanssa vahvistaa ihmisten arjen olosuhteita terveyttä edistäviksi. Tekry esimerkiksi käynnisti eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin ryhmän ja edisti Terveys kaikissa politiikoissa -ajattelua. Toiminta alkoi 1962 Terveyskasvatuksen keskus -nimellä terveysaineistojen arvioinnista ja laajeni myöhemmin arvioinnin kehittämiseen ja hankkeiden arviointipalveluun. Tekry tuotti kymmeniä julkaisuja liittyen terveyden edistämiseen, arviointiin, vaikuttavuuteen ja hyviin käytäntöihin.

Valtakunnallisista Päihde- ja mielenterveyspäivistä kasvoi alan tärkein vuotuinen koulutustapahtuma. Tekry koordinoi Lasten terveysfoorumia ja vuosittain viranomaisten ja järjestöjen yhteistyönä Liikenneraittius- ja Viisaasti vesillä -kampanjoita sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisykampanjoita. Tekry toimi myös kansainvälisissä verkostoissa: esimerkiksi IUHPE (International Union for Health Promotion and Education), Eurocare (European Alcohol Policy Alliance), Schools for Health in Europe (SHE) ja EuroHealthNet.


Artikkeli on osa SOSTEn 10-vuotisjuhlajulkaisua SOSTE – Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, syyskuu 2021