Sosiaalibarometri 2019 suositus 2/5:


Tämä artikkeli on julkaisusta Sosiaalibarometri 2019.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, lokakuu 2019


Palvelujärjestelmä on monimutkainen varsinkin useita palveluja ja etuuksia tarvitseville. Kokonaisuutta eivät hahmota riittävästi edes eri hallinnonaloilla työskentelevät ammattilaiset. Vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluja saadaan aikaan varmistamalla paljon palveluja ja etuuksia tarvitseville ihmisille oikea-aikainen ja saumaton tuki pitkäjänteisesti ja henkilökohtaisesti.

  • Digitaalisilla palveluilla voidaan toteuttaa ajanvarauksia sekä korvata rutiininomaista etuuksien hakua ja käsittelyä. Niiden avulla tuetaan myös itsehoitoa ja turvallista kotona asumista sekä jaetaan tietoa. Monimutkaisissa tilanteissa tulee kuitenkin saada henkilökohtaista palvelua, jota tarjoaa eri tahojen palvelut tunnistava, asiakkaan kokonaisvaltaisesti huomioon ottava henkilöstö. Heikoimmassa asemassa oleville ihmisille tulee tarjota henkilökohtaista palvelua myös syrjäseuduilla muun muassa etäkonsultaation ja liikkuvien palvelujen avulla.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita uudistettaessa on varmistettava, että monia palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoitoketjut toimivat sujuvasti. Siihen päästään huolehtimalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason palvelujen integraatiosta. Toimiva integraatio ja se, ettei ihminen putoa palveluiden väliin, tuo inhimillisiä vaikutuksia ja mahdollistaa kustannusten hillintää.
  • Sosiaali- ja terveyspalveluihin on sovitettava yhteen muiden palvelusektoreiden palveluja ja muuta tukea asiakasta hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. Palveluyhdyspinnat ovat kriittisiä muun muassa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluissa. Eri tahojen toimien yhteensovittamiseksi tulee ottaa käyttöön asiakkaan sektorikohtaisten suunnitelmien sijaan yksi yhteinen palvelusuunnitelma. Potilas- ja asiakastietojen sekä asiakassuunnitelmien on liikuttava sujuvasti palveluntuottajien välillä, tietosuojakysymykset huomioiden.
  • Sosiaalityön asiantuntemus otetaan laajemmin käyttöön. Palvelujen koordinointia ja sosiaalityön osaamista tarvitaan nykyistä enemmän Kelan toimeentulotuessa ja työvoimapalveluissa sekä niille ihmisille, jotka tarvitsevat monia palveluja ja etuuksia. Sosiaalityön menetelmiä on kehitettävä etsivään työhön ja jalkautuviin palveluihin. Tällaisiin työotteisiin on oltava käytettävissä riittävästi henkilöresursseja ja työaikaa.
  • Työvoimapalveluissa tulee kohdata enemmän työttömiä ihmisiä henkilökohtaisesti, kuunnella heidän tarpeitaan ja tarjota yksilöllistä tukea. Tämä edellyttää henkilöstön lisäämistä ja osaamisen kehittämistä, oikeisiin palveluihin ohjaamista sekä sosiaalityön osaamisen tuomista TE-palveluihin. Työvoimapalveluja tarjoavien tulisi panostaa työnantajayhteistyöhön erityisesti osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämisessä.

Tämä artikkeli on julkaisusta Sosiaalibarometri 2019.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, lokakuu 2019