Två av tre finländare anser att social- och hälsovårdsorganisationernas stöd är viktigt för deras eget välbefinnande. Det är inte bara hjälp och stöd, utan också delaktighet och inflytande i vardagen, både för det egna livet och för sådant som man anser vara viktigt.

Det finländska välfärdssamhället klarar inte av sina utmaningar utan social- och hälsovårdsorganisationer.

Välfärdsekonomin är SOSTE:s vision för ett samhälle som erbjuder rättvisa och en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar social utveckling.

Ett starkt och fritt civilsamhälle är en förutsättning för demokrati, tillväxt av socialt kapital och samhällelig fred, vars ryggrad är det finländska organisationsfältet.

En målmedveten välfärds- och hälsopolitik ökar funktionsförmågan och minskar hälsoproblemen och ojämlikheten i hälsa mellan befolkningsgrupperna.

Stödmaterial för beredningen av svensk service

Syftet med stödmaterialet är att ge verktyg till beredningen av den svenskspråkiga social- och hälsovården i de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena. Syftet är också att ge verktyg till beredningen av de två specialuppdrag som handlar om den svenskspråkiga social- och hälsovården.

Stödmaterial för tvåspråkiga välfärdsområden

Kaksikielisten hyvinvointialueiden tukiaineisto

Val

Airoja puisessa veneessä.

SOSTE:s 2023 riksdagsvalmålsättningar

Läs mer på sidan Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväxt.

Järjetöjen sote-muutostuki

SOSTE: s och de regionala samarbetspartnernas projekt ”Järjestöjen sote-muutostuki” har inlett sitt jobb. Syftet med projektet är att social- och hälsovårdsorganisationerna säkrar sin plats som stöttepelare i människors delaktighet, hälsa och välfärd i Finland efter vårdreformen.

Järjestöjen sote-muutostuki – organisationerna som människans stöd i vårdreformens Finland

Nordiskt och internationellt arbete

EU-påverkansarbete

SOSTE har samlat ihop en EU-guide för organisationer, som är en kortfattad handbok om EU-påverkan. I guiden finns basuppgifter om EU:s verksamhetsorgan, beslutsfattandesystem samt tips för hur man inleder påverkansarbete och uppföljning av EU-ärenden.

Meningen med guiden är att sänka tröskeln för att börja EU-påverkansarbete. Guiden är riktad till alla som är intresserade av EU-påverkan, men ordlistan och förkortningarna berör speciellt social- och hälsovårdspolitik. Guiden kompletteras och utvidgas i framtiden och i början av året publicerar SOSTE också korta videos om bland annat EU-påverkan och mänskliga rättigheter.

Guiden har förverkligats med stöd av utrikesministeriets Europainformation.

EU-GUIDE – Handbok i EU-påverkan för organisationer

Nordic Civ

Bland de nordiska länderna har civilsamhället spelat en historisk viktig roll i att stödja demokratiutveckling, folkbildning och regional samverkan. Norden står nu inför nya utmaningar och civilsamhället har en fortsatt viktig roll att fylla. I strategin för att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region har de nordiska samarbetsministrarna etablerat ett nordiskt civilsamhällsnätverk med 40 representanter från de nordiska länderna. Maria Helsing-Johansson representerar SOSTE i nätverket. Nordic Civ koordineras av Föreningen Norden.

Nordic Civ kommer att lyfta civilsamhällets röst och agera som en mötesplats för sektorsövergripande kunskapsutbyte. Under de kommande åren arrangeras möten i olika konstellationer både i digital och fysisk form. Nätverket har kapacitet att ta sig an gemensamma utmaningar och tillsammans utbyta kunskaper och goda exempel. Därtill kommer nätverket representeras och medverka i Nordiska Ministerrådets processer och bidra med inspel och granskning.