Skip to content

Järjestöopas

Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatusta Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Järjestöopas on jaettu 6 osioon.

  1. Järjestöjen hyvä hallinto
  2. Talous ja hankinnat
  3. Järjestötoiminnan kehittäminen
  4. Järjestötoiminnan johtaminen
  5. Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttaminen
  6. Viestintä järjestöissä

Oppaasta löytyy artikkeleiden lisäksi SOSTEn ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia. Oppaan sisältöä laajennetaan ja päivitetään jatkuvasti.

Huom! Uudessa Järjestöhommissa-blogissa käsitellään tuttuja järjestötyöhön liittyviä aiheita sekä toimialan ajankohtaisia muutoksia.

1. Järjestöjen hyvä hallinto

Katso kaikki
Seminaari
14.5.2020 14.00 - 15.00

Yhdistysten vuosikokoukset etänä – Case Suomen Ladun kevätkokous

Verkkoluento

Vuosikokouksia kokevan webinaarisarjamme päätösosassa kuulemme käytännönläheisen esimerkin siitä, kuinka Suomen Latu toteutti oman kevätkokouksensa etäyhteyksin.

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Seminaari
21.4.2020 10.00 - 11.00

Yhdistyksen kokoukset poikkeustilanteessa - te kysyitte, me vastaamme -webinaari

Verkkoluento

Millaisia toimintavaihtoehtoja yhdistysten hallituksilla on ja mitä niiden tulisi yhdistyslaista huomioida tehdessään päätöksiä kevään yhdistyksen kokouksen järjestämisestä koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana.

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Seminaari
9.9.2020 12.00 - 16.00

Järjestöjohdon syysfoorumi 2020

Paasitorni, Helsinki

SOSTE järjestää vuosittain kaksi jäsenjärjestöjen johdolle tarkoitettua foorumia. Alkuvuoden kaksipäiväinen tammifoorumi on tarkoitettu SOSTEn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille ja puolen päivän mittainen syysfoorumi sekä jäsenjärjestöjen puheenjohtajille että toiminnanjohtajille. Ajankohtaista tietoa ja verkostoitumista Foorumit tarjoavat ajankohtaista ja tulevaisuutta ennakoivaa tietoa keskeisistä vaikuttamistoiminnan kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti merkittävistä muutossuunnista järjestöjohtamisen näkökulmasta. Ne antavat mahdollisuuden verkostoitua järjestöjen johtajien ja yhteiskunnan eri vaikuttajien kanssa. Foorumit mahdollistavat hyvien järjestöjohtamisen käytäntöjen leviämisen sekä vertaissparrauksen.

2. Talous ja hankinnat

Katso kaikki
Koulutus
4.3.2020 9.00 - 16.00

Ammattimainen varainhankinta – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Rastor, Espoo

SOSTE ja VaLa järjestävät yhteistyössä Rastorin kanssa varainhankinnan koulutusohjelman järjestöille ja yleishyödyllisille yhteisöille.

Artikkeli

Hankintalaki

Julkisten hankintojen tavoitteena on julkisten varojen tehokas ja taloudellinen käyttö sekä tarjousmenettelyihin osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Tähän pyritään erityisesti kilpailuttamisen kautta. Myös sosiaali- ja terveyspalvelut ovat julkisten hankintojen ja kilpailutusten kohteina. Hankintalainsäädäntö koskettaa SOSTEn jäsenjärjestöjä: sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien edustajina, palveluntuottajina ja hankintayksikköinä. SOSTEn jäsenet edustavat laajaa sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien joukkoa. Järjestöt ovat, […]

Artikkeli

Kilpailuttamisvelvollisuus

Kun valmistaudut tekemään hankintaa, selvitä, onko järjestösi velvollinen soveltamaan hankintalakia kyseisessä hankinnassa: ylittyykö kynnysarvo ja täyttääkö järjestösi hankintalain julkisoikeudellisen laitoksen määritelmän tai onko järjestösi saanut hankinnan tekemistä varten julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta. Jos hankinnan ennakoitu arvo on vähintään kynnysarvon suuruinen ja julkisoikeudellisen laitoksen määritelmä täyttyy tai hankintaan on saatu julkista tukea yli puolet […]

3. Järjestötoiminnan kehittäminen

Katso kaikki
Artikkeli

Työyhteisön johtaminen

Työyhteisöjen johtaminen sisältää monia eri tehtäväkokonaisuuksia: henkilöstövoimavarojen hallinnointia ja suunnittelua, henkilöstön rekrytointi, työsuhdeasioita, työn organisointia ja arviointia, henkilöstön ja osaamisen kehittämistä sekä työympäristöstä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehtimista. Työn tekemistä säätelevät lisäksi useat lait kuten työaikalaki, työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, vuosilomalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Järjestötyöyhteisöt ovat usein melko pieniä, joten tästä kokonaisuudesta vastaa monessa […]

Artikkeli

Tukea johtamiseen

Johtamisen ja esimiestyön tukena voidaan hyödyntää monenlaisia menetelmiä. Johtamisen ja esimiestyön koulutukset antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia johtamistehtävään. Lisäksi käytettävissä on erilaisia ohjauksellisia menetelmiä oman johtamisen kehittämiseen. Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, tunteiden ja kokemusten tarkastelua ja jäsentämistä yksilö- tai pienryhmäohjauksessa. Työnohjausprosessi voi olla muutaman tapaamiskerran lyhyt prosessi tai pitkäkestoisempi tutkiva prosessi. Työnohjauksen juuret ovat […]

Artikkeli

Strategia tarvitaan takaamaan toiminnan jatkuvuus

Eräässä järjestöille ja yhdistyksille suunnatussa koulutustilaisuudessa kuvattiin strategian tekemisen ennakkoehtoja, keskeisiä välineitä strategian laatimiseksi sekä käytännön vinkkejä strategian toteuttamiseksi. Tilaisuuteen osallistunut kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja huudahti kesken esityksen: ”Mutta kun me haluamme vain pitää hauskaa!”. Mielekäs tekeminen, mukava yhdessäolo ja innostavat tapahtumat ovat järjestöjen toiminnan suola. Tämä ei välttämättä riitä. Jotta hauskanpito voisi jatkua tulevaisuudessakin, on varmistettava […]

4. Järjestötoiminnan johtaminen

Katso kaikki
Artikkeli

Työyhteisön johtaminen

Työyhteisöjen johtaminen sisältää monia eri tehtäväkokonaisuuksia: henkilöstövoimavarojen hallinnointia ja suunnittelua, henkilöstön rekrytointi, työsuhdeasioita, työn organisointia ja arviointia, henkilöstön ja osaamisen kehittämistä sekä työympäristöstä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehtimista. Työn tekemistä säätelevät lisäksi useat lait kuten työaikalaki, työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, vuosilomalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Järjestötyöyhteisöt ovat usein melko pieniä, joten tästä kokonaisuudesta vastaa monessa […]

Artikkeli

Tukea johtamiseen

Johtamisen ja esimiestyön tukena voidaan hyödyntää monenlaisia menetelmiä. Johtamisen ja esimiestyön koulutukset antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia johtamistehtävään. Lisäksi käytettävissä on erilaisia ohjauksellisia menetelmiä oman johtamisen kehittämiseen. Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, tunteiden ja kokemusten tarkastelua ja jäsentämistä yksilö- tai pienryhmäohjauksessa. Työnohjausprosessi voi olla muutaman tapaamiskerran lyhyt prosessi tai pitkäkestoisempi tutkiva prosessi. Työnohjauksen juuret ovat […]

Artikkeli

Strategia tarvitaan takaamaan toiminnan jatkuvuus

Eräässä järjestöille ja yhdistyksille suunnatussa koulutustilaisuudessa kuvattiin strategian tekemisen ennakkoehtoja, keskeisiä välineitä strategian laatimiseksi sekä käytännön vinkkejä strategian toteuttamiseksi. Tilaisuuteen osallistunut kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja huudahti kesken esityksen: ”Mutta kun me haluamme vain pitää hauskaa!”. Mielekäs tekeminen, mukava yhdessäolo ja innostavat tapahtumat ovat järjestöjen toiminnan suola. Tämä ei välttämättä riitä. Jotta hauskanpito voisi jatkua tulevaisuudessakin, on varmistettava […]

5. Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttaminen

Katso kaikki
Artikkeli

Kansainvälinen toiminta

Vaikka sosiaali- ja terveysjärjestöt toimivat paikallisesti ja kansallisesti, kansainvälisyys on osa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöä. Monesti rajanveto esimerkiksi vaikuttamistyössä kansallisen ja kansainvälisen tason välillä on vaikeaa. EU:ssa tehtävillä ratkaisuilla on suora vaikutus Suomeen ja monien asioiden valmistelu tapahtuu samanaikaisesti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Siksi muun muassa EU asioiden seuraaminen on myös järjestöjen näkökulmasta tärkeää. Monilla sosiaali- ja terveysjärjestöillä on […]

Artikkeli

Vaikuttaminen maakunnissa

Maakuntavaikuttamisesta ei voi puhua ilman keskustelu maakuntauudistuksesta. Tulevaisuudessa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla: valtio, maakunta ja kunta. Maakunnilla on itsehallinto, ja ne vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon sekä yritys-, työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä asukkailleen. Lisäksi Manner-Suomen kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy maakuntien palvelukseen yli 200 000 työntekijää. Kansalaiselle uudistus tuo arkeen täysin uudet vaalit. […]

Artikkeli

Vaikuttamistyö kansalaisjärjestössä

Vaikuttaminen on monen järjestön perustyötä. Olennaisinta vaikuttamisessa on tuntea omat vahvuudet sekä se, miten asioita päätetään. Keskeistä on myös itse tietää mitä tahtoo. Vaikuttamisen avain on konkreettiset ja auki kirjatut tavoitteet. Valitse mihin vaikutat Vaikuttamistyön ongelma on useat päällekkäiset muutokset. Myös vaikuttamistyössä on pakko keskittyä ja rajata. Tämä ei tarkoita sitä, että järjestön on pakko […]

6. Viestintä järjestöissä

Katso kaikki
Seminaari
15.6.2020 9.00 - 10.00

Koronakriisin väliinputoajat -mitä kansalaisyhteiskunta voi tarjota kriisistä selviytymiseen?

Verkkoluento

Arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen johtama työryhmä julkaisi kesäkuun alussa raporttinsa, jossa etsitään toimenpiteitä hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronakriisin jälkihoidossa. Työryhmä toi esiin kriisin väliinputoajat, ja tavoitteena on tukea erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ihmisryhmiä. Mikä on kansalaisyhteiskunnan rooli kriisin jälkihoidossa ja mitä se voi tarjota kriisistä selviytymiseen?

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Seminaari
11.6.2020 12.00 - 13.00

Viestintää tuplarytmihäiriön maailmassa -webinaari

Verkkoluento

Maailma muuttuu tällä hetkellä vauhdilla. Meitä haastetaan joka suunnasta, onpa kyseessä eksponentiaalisesti kasvava viestitulva, muutosnopeus tai radikaalin läpinäkyvyyden vaatimus. Organisaatiot ovat uuden äärellä ja menossa mukana pysyminen vaatii muuttumista - meiltä kaikilta. Viestinnällä ei ehkä ratkaista ihan kaikkia maailman ongelmia, mutta hyvällä viestinnällä pääsee jo tosi pitkälle.

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Seminaari
28.5.2020 12.00 - 13.00

Saavutettava viestintä verkossa ja somessa -webinaari

Verkkoluento

EU:n saavutettavuusdirektiivi veloittaa kaikkia julkisyhteisöjä tai julkista rahoitusta saavia viestimään saavutettavasti verkkosivuillaan. Vaikka velvoite koskee verkkosivuja, on saavutettavuus kansalaisten perusoikeuksien ja palvelun näkökulmasta hyvä ottaa huomioon organisaation muillakin sähköisillä kanavilla. Jarmo Röksän esitys käsittelee mediasisältöjen saavutettavuutta. Esityksessä saat ohjeita, kuinka sisällöstä voidaan tehdä saavutettavampaa ja millaista on saavutettava teksti.

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla