Skip to content

Järjestöopas

Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatusta Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Järjestöopas on jaettu 6 osioon.

  1. Järjestöjen hyvä hallinto
  2. Talous ja hankinnat
  3. Järjestötoiminnan kehittäminen
  4. Järjestötoiminnan johtaminen
  5. Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttaminen
  6. Viestintä järjestöissä

Oppaasta löytyy artikkeleiden lisäksi SOSTEn ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia. Oppaan sisältöä laajennetaan ja päivitetään jatkuvasti.

Huom! Uudessa Järjestöhommissa-blogissa käsitellään tuttuja järjestötyöhön liittyviä aiheita sekä toimialan ajankohtaisia muutoksia.

1. Järjestöjen hyvä hallinto

Katso kaikki
Koulutus
5.2.2020 12.00 - 15.00

Ilmastonmuutostyöpaja

Helsinki

Maksuton
Seminaari
26.11.2019 12.00 - 15.00

Osuustoiminnan mahdollisuudet järjestöjen palvelutuotannossa

SOSTE, 6. kerros, Helsinki

Yhteiskehittämisfoorumi palveluita tuottaville järjestöille.

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Koulutus
13.11.2019 10.30 - 12.00

Työpaja yhdistyslain ja muun kansalaistoimintaa koskevan sääntelyn kehittämiseksi

SOSTE, Helsinki

Työpajassa esitellään hankkeen tämän hetkinen vaihe ja jatkotyöskentely. Työpajan tarkoituksena on saada arvokasta käytännön tietoa ja palautetta sekä viestiä hankkeesta ja valmistelusta.

Maksuton

2. Talous ja hankinnat

Katso kaikki
Koulutus
4.3.2020 9.00 - 16.00

Ammattimainen varainhankinta – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Rastor, Espoo

SOSTE ja VaLa järjestävät yhteistyössä Rastorin kanssa varainhankinnan koulutusohjelman järjestöille ja yleishyödyllisille yhteisöille.

Artikkeli

Hankintalaki

Julkisten hankintojen tavoitteena on julkisten varojen tehokas ja taloudellinen käyttö sekä tarjousmenettelyihin osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Tähän pyritään erityisesti kilpailuttamisen kautta. Myös sosiaali- ja terveyspalvelut ovat julkisten hankintojen ja kilpailutusten kohteina. Hankintalainsäädäntö koskettaa SOSTEn jäsenjärjestöjä: sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien edustajina, palveluntuottajina ja hankintayksikköinä. SOSTEn jäsenet edustavat laajaa sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien joukkoa. Järjestöt ovat, […]

Artikkeli

Kilpailuttamisvelvollisuus

Kun valmistaudut tekemään hankintaa, selvitä, onko järjestösi velvollinen soveltamaan hankintalakia kyseisessä hankinnassa: ylittyykö kynnysarvo ja täyttääkö järjestösi hankintalain julkisoikeudellisen laitoksen määritelmän tai onko järjestösi saanut hankinnan tekemistä varten julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta. Jos hankinnan ennakoitu arvo on vähintään kynnysarvon suuruinen ja julkisoikeudellisen laitoksen määritelmä täyttyy tai hankintaan on saatu julkista tukea yli puolet […]

3. Järjestötoiminnan kehittäminen

Katso kaikki
Seminaari
14.1.2020 12.00 - 15.00

Innokylän uusi verkkopalvelu yhteiskehittämisen alustana

SOSTE, 6. kerros, Helsinki

Maksuton
Koulutus
29.11.2019 12.00 - 14.00

Koulutus: rahoitus, toimintaedellytykset ja järjestöjen autonomia

SOSTE, 6. kerros, Helsinki

Koulutussarjan viimeisessä osassa on järjestöjen toimintaedellytykset ja autonomia.

Maksuton
Seminaari
16.12.2019 14.00 - 16.00

Vapaaehtoistoiminnan arvo - Valikkoverkoston vuosijulkaisun 2019 julkistamistilaisuus

SOSTE, 6. kerros, Helsinki

Maksuton
Verkkoluento
Seminaari
25.9.2019 0.00 - 23.59

M/S SOSTE ohjelmahaku

Valtakunnallinen

Kutsumme järjestöjä, kuntia ja muita tahoja mukaan rakentamaan M/S SOSTEn ohjelmaa.

Verkostotapaaminen
8.11.2019 8.30 - 11.00

Pienjärjestöt-verkosto kokoontuu

Walkers-talo, Helsinki

Pienjärjestöt-verkoston tapaamisessa pureudutaan hyvään ja linjakkaaseen hallintoon, pohditaan järjestön operatiivisen ja luottamusjohdon vastuita sekä strategisen johtamisen velvoitteita.

Maksuton
Koulutus
10.9.2019 0.00 - 23.59

Haku vaikuttavuuden vertaissparraukseen

SOSTE, Helsinki

Vertaissparraus perustuu vertaisuuteen, jokaisen omaan aktiivisuuteen sekä toisten työn tukemiseen. Vertaissparrauksessa jokainen osallistuja työstää omaa toimintaansa.

Maksuton

4. Järjestötoiminnan johtaminen

Katso kaikki
Artikkeli

Työyhteisön johtaminen

Työyhteisöjen johtaminen sisältää monia eri tehtäväkokonaisuuksia: henkilöstövoimavarojen hallinnointia ja suunnittelua, henkilöstön rekrytointi, työsuhdeasioita, työn organisointia ja arviointia, henkilöstön ja osaamisen kehittämistä sekä työympäristöstä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehtimista. Työn tekemistä säätelevät lisäksi useat lait kuten työaikalaki, työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, vuosilomalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Järjestötyöyhteisöt ovat usein melko pieniä, joten tästä kokonaisuudesta vastaa monessa […]

Artikkeli

Tukea johtamiseen

Johtamisen ja esimiestyön tukena voidaan hyödyntää monenlaisia menetelmiä. Johtamisen ja esimiestyön koulutukset antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia johtamistehtävään. Lisäksi käytettävissä on erilaisia ohjauksellisia menetelmiä oman johtamisen kehittämiseen. Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, tunteiden ja kokemusten tarkastelua ja jäsentämistä yksilö- tai pienryhmäohjauksessa. Työnohjausprosessi voi olla muutaman tapaamiskerran lyhyt prosessi tai pitkäkestoisempi tutkiva prosessi. Työnohjauksen juuret ovat […]

5. Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttaminen

Katso kaikki
Artikkeli

Kansainvälinen toiminta

Vaikka sosiaali- ja terveysjärjestöt toimivat paikallisesti ja kansallisesti, kansainvälisyys on osa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöä. Monesti rajanveto esimerkiksi vaikuttamistyössä kansallisen ja kansainvälisen tason välillä on vaikeaa. EU:ssa tehtävillä ratkaisuilla on suora vaikutus Suomeen ja monien asioiden valmistelu tapahtuu samanaikaisesti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Siksi muun muassa EU asioiden seuraaminen on myös järjestöjen näkökulmasta tärkeää. Monilla sosiaali- ja terveysjärjestöillä on […]

Artikkeli

Vaikuttaminen maakunnissa

Maakuntavaikuttamisesta ei voi puhua ilman keskustelu maakuntauudistuksesta. Tulevaisuudessa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla: valtio, maakunta ja kunta. Maakunnilla on itsehallinto, ja ne vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon sekä yritys-, työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä asukkailleen. Lisäksi Manner-Suomen kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy maakuntien palvelukseen yli 200 000 työntekijää. Kansalaiselle uudistus tuo arkeen täysin uudet vaalit. […]

Artikkeli

Vaikuttamistyö kansalaisjärjestössä

Vaikuttaminen on monen järjestön perustyötä. Olennaisinta vaikuttamisessa on tuntea omat vahvuudet sekä se, miten asioita päätetään. Keskeistä on myös itse tietää mitä tahtoo. Vaikuttamisen avain on konkreettiset ja auki kirjatut tavoitteet. Valitse mihin vaikutat Vaikuttamistyön ongelma on useat päällekkäiset muutokset. Myös vaikuttamistyössä on pakko keskittyä ja rajata. Tämä ei tarkoita sitä, että järjestön on pakko […]

6. Viestintä järjestöissä

Katso kaikki
Verkostotapaaminen
7.2.2020 9.00 - 11.30

Pienjärjestöt-verkoston tapaaminen: Pienen järjestön viestintä

Opintokeskus Sivis, Helsinki

Vuoden ensimmäisessä Pienjärjestöt-verkoston tapaamisessa aiheena on pienen järjestön viestintä.

Maksuton
Koulutus
11.3.2019 12.00 - 15.00

Verkkopalvelut saavutettaviksi

SOSTE, Helsinki

Tuleva saavutettavuuslaki koskee myös järjestöjä. Mitä niiltä edellytetään ja miten siihen päästään?

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Koulutus
11.3.2019 12.00 - 15.00

Tillgängliga digitala tjänster

SOSTE, Helsingfors

Webbdirektivet och den kommande lagen berör också organisationerna. Vad krävs av dem och hur uppnås det?

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla