Tässä luvussa tarkastelemme välityömarkkinoilla olevien ihmisten tarpeita aikaisemman kirjallisuuden valossa. Katsaus osoittaa, että tarpeet ovat moninaisia ja monesti yksilöllä on useampia tarpeita yhtä aikaa. Välityömarkkinoilla olevia ihmisiä ei tule nähdä homogeenisena joukkona, vaan yksilölliset tilanteet tulee tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien ja osatyökykyisten työllistymisen lähtökohtia tarkasteltaessa.

Tarpeet on jaoteltu tarkastelussa kolmeen ryhmään: voimavaroihin liittyviin, osaamiseen liittyviin sekä työmarkkinoilla toimimiseen liittyviin tarpeisiin.

Katsauksen perustana toimii välityömarkkinatoimijoiden työpajassa koottu listaus niistä tarpeista, jotka käytännön välityömarkkinatoimintaa tuntevat asiantuntijat ovat työssään kohdanneet. Tarpeet on jaoteltu tarkastelussa kolmeen ryhmään: voimavaroihin liittyviin, osaamiseen liittyviin sekä työmarkkinoilla toimimiseen liittyviin tarpeisiin.

Voimavaroihin liittyvät tarpeet ovat perustavanlaatuisia tarpeita, eivätkä liity ainoastaan työllistymisen edellytyksiin, vaan myös laajemmin toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perustan muodostumiseen. Mikäli ihmisellä on puutteita voimavaroissa, todennäköisesti tämä näkyy myös toimintakyvyssä ja hyvinvoinnissa, mikä puolestaan heijastuu myös työmarkkina-asemaan ja työelämässä pärjäämiseen.

Osaamisen liittyvät tarpeet ovat kiinteämmin yhteydessä työllistymisen edellytyksiin, sillä ilman osaamista, koulutusta ja usein ilman tutkintoa työelämäpolut jäävät lyhyiksi ja katkonaisiksi. Ne ovat kuitenkin yleisempiä tarpeita kuin työmarkkinoilla toimimiseen liittyvät tarpeet, jotka ovat työllistymiseen kaikkein suorimmin liittyviä tarpeita. Työmarkkinoilla toimimiseen liittyviä tarpeita ovat mm. cv:n tekeminen, työnhakemisen taito tai työhaastattelussa toimiminen.

Tässäkin on syytä toistaa, että yksilöllä voi olla yhtä aikaa eri kategorioihin kuuluvia tarpeita. Esimerkiksi osatyökykyisellä voi olla tarvetta kohentaa terveyttään, mutta samalla hankkia uudenlaista osaamista sekä parantaa työnhakutaitojaan. Lopulta työllistymisen edellytys voi olla, että kaikkiin tarpeisiin vastataan.


Tämä artikkeli on Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut -julkaisusta.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, marraskuu 2019