Verkkojulkaisu SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, syyskuu 2019

Rahapelipolitiikalla tarkoitetaan valtion tavoitetilaa ja toimenpiteitä rahapeleihin liittyviin kysymyksiin liittyen. Rahapelijärjestelmällä tarkoitetaan rakenteita, joissa rahapelaaminen tapahtuu. Suomalainen rahapelijärjestelmä sai alkunsa, kun järjestöt alkoivat rahapelitoiminnalla kerätä varoja toimintaansa jo viime vuosisadan alkupuolella. Myöhemmin tästä on syntynyt yksinoikeudella Suomessa rahapelejä toimeenpaneva valtion monopoli Veikkaus Oy. Rahapelimonopolilla on ollut vuosikymmeniä kansalaisten ja poliitikkojen vankka tuki. Yksinoikeusjärjestelmän juridisena perusteena on rahapelihaittojen tehokas ehkäisy ja rikollisen toiminnan estäminen. Kansalaisten ja poliittisten päättäjien silmissä järjestelmä on näyttänyt kannatettavalta myös siksi, että rahapelituotot käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Rahapelijärjestelmästä käydään aika ajoin kriittistä keskustelua. Toisaalta kansainvälinen peliteollisuus ja niitä palvelevat mediayhtiöt haluavat avata pelimarkkinat ja sen myötä myös pelien mainonnan. Toisaalta keskustelussa pohditaan, kuinka hyvin yksinoikeusjärjestelmällä on onnistuttu rajaamaan pelaamista monopolin piiriin, ehkäisemään pelihaittoja, ja miten haittojen ehkäisyä tulisi tehostaa. Nämä keskustelut limittyvät ja jossain määrin myös sekoittuvat toisiinsa. Pääsääntöisesti keskustelua käydään kuitenkin toisistaan erillisissä kuplissa – politiikkatavoitteiden välillä tarvitaan tasapainoa eri rahapelipoliittisten intressien välillä.

Rahapelipolitiikalla on monenlaisia vaikutuksia. Nykyinen järjestelmä tuottaa vuosittain noin miljardi euroa yhteiseen hyvään. Rahapelipolitiikka vaikuttaa myös rahapelejä pelaaviin ihmisiin useammalla tavalla. Rahapelipolitiikassa on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla päätöksentekijöillä ja asiaa pohtivilla on aiheesta laaja ymmärrys ja kokonaiskuva. On tärkeää ymmärtää, missä laajuudessa ja millaisia haittoja rahapelaamisesta aiheutuu, ja miten niitä voidaan tehokkaasti ehkäistä. Voimme myös oppia muiden Euroopan maiden ratkaisuista markkinoinnin säätelemiseksi, haittojen torjumiseksi ja valvonnan kehittämiseksi.

SOSTEn hallitus aloitti rahapelipoliittisen ohjelman valmistelun keväällä 2019. Ohjelman valmistelussa on kuultu laajasti eri tahoja, erityisesti pelihaittatyötä tekeviä SOSTEn jäsenjärjestöjä. Rahapelipoliittista keskustelua on käyty pitkään vain yksittäisistä näkökulmista lähtien, ilman riittävää kokonaistarkastelua ja laajempaa yhteiskunnallista pohdintaa rahapelipolitiikan vaikutuksista. Tässä ohjelmassa tuodaan laajasti esiin eri näkökulmia. Pääpaino on pelihaittojen ehkäisyssä ja ongelmapelaamisen vähentämisessä.

Ohjelma jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä kerrataan suomalaisen rahapelijärjestelmän synty, sekä kuvataan sen nykytilannetta. Toisessa osassa tarkastellaan nykyjärjestelmän ongelmia ja epäkohtia ja pohditaan niihin ratkaisuja. Lisäksi tehdään vertailua muissa maissa toteutettuihin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi monilupajärjestelmään, ulkomaille tapahtuvan pelaamisen estämiseen, ns. blokeeraukseen sekä ratkaisuihin haittojen ehkäisemiseksi. Kolmannessa osassa esitellään johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset rahapelipolitiikan kehittämiseksi.

Rahapelaamisen haittoja on ehkäistävä entistä tehokkaammin ja ongelmapelaamista saatava vähennettyä. Yksinoikeusjärjestelmä pelien järjestämisessä antaa edelleen parhaat edellytykset valvoa rahapelaamista, ehkäistä sen haittoja yksilölle ja yhteiskunnalle sekä vähentää ongelmapelaamista. Samanaikaisesti se kanavoi suurimman osan pelaamisesta kertyvästä tuotosta yhteiskunnalle sen sijaan, että se menisi yksityisten sijoittajain taskuihin.

Tämä artikkeli on SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, syyskuu 2019