SOSTEn kansainvälisen toiminnan tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia ja järjestöjen elinvoimaa, sekä tukea sosiaali- ja terveysjärjestöjen vaikuttamista eurooppalaiseen ja globaaliin sosiaali- ja terveyspolitiikkaan verkostojen kautta. SOSTEn tavoitteena on nostaa eurooppalaisia ja kansainvälisiä sosiaali- ja terveyspoliittisia, sekä kansalaisyhteiskuntaan liittyviä teemoja kansalliseen keskusteluun, sekä edistää muualta maailmasta saatujen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa Suomessa ja globaalisti.

SOSTE edistää kansallisessa, eurooppalaisessa ja globaalissa toiminnassaan

  • Kestävää kehitystä, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon
  • Köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämistä
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, sekä terveys kaikissa politiikoissa -ajattelun leviämistä
  • Hyvinvointitalous-ajattelun leviämistä
  • Ihmisten ja järjestöjen osallisuuden lisäämistä, kansalaisyhteiskunnan vahvistamista

Lue lisää: SOSTEn kansainvälisen toiminnan linjaukset 2021: Edistetään hyvinvointia ja kansalaisyhteiskunnan elinvoimaa globaalisti

SOSTEn kansainvälinen toiminta voidaan jakaa neljään eri tasoon

  • kansallinen: kv-asioita käsittelevät kansalliset verkostot ja kansallinen kv-asioihin (esim. EU-päätöksentekoon) vaikuttaminen
  • pohjoismainen: pohjoismainen yhteistyö ja vaikuttaminen
  • eurooppalainen taso/EU: eurooppalaisissa verkostoissa ja EU-päätöksentekoon vaikuttaminen
  • globaali: globaaleissa verkostoissa työskentely ja globaali vaikuttaminen

Kansallinen taso

Kansainvälistä toimintaa toteutetaan useissa kansallisissa verkostoissa ja työryhmissä. Esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteet ovat globaalit, mutta kukin niihin sitoutunut maa ja myös Euroopan Unioni määrittelee, miten se pyrkii tavoitteet saavuttamaan. Kansallisen tason verkostoissa pohditaan myös, miten edistää esimerkiksi hyvinvointitalousajattelua globaalisti, tai hyvinvointia ja terveyttä edistävien hyvien käytäntöjen politiikkojen edistämistä globaaleilla areenoilla. Eurooppalainen talouspoliittinen ohjausjakso on puolestaan EU-prosessi, jonka kautta pyritään vaikuttamaan kansalliseen politiikkaan.

Pohjoismainen yhteistyö

Sosiaalisesti tasa-arvoinen yhteiskunta on pohjoismaisen hyvinvointimallin kulmakivi. Demokratia, avoimuus, luottamus, hyvä julkinen hallinto, oikeusvaltioperiaate ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta ovat pohjoismaisen hyvinvointimallin ainekset.  Pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa edistää aktiivista kansalaisyhteiskuntaa, joka vahvistaa ja vakauttaa pohjoismaista hyvinvointiyhteiskunnan perustaa. Pohjoismaisen yhteistyön avulla voidaan löytää myös jäsenille uusia yhteistyöverkostoja ja -mahdollisuuksia, sekä edistää hyvien käytäntöjen käyttöönottoa.

EU-vaikuttaminen/eurooppalainen taso

EU-asioihin liittyvä vaikuttamistyö on tärkeä osa SOSTEn kansainvälistä työtä. EU:ssa tehtävillä ratkaisuilla on suora vaikutus Suomeen ja suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan. Monia asioita valmistellaan samaan aikaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

SOSTEn painopisteitä EU-tason vaikuttamistoiminnassa ovat mm. köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta, hyvinvointitalousajattelun edistäminen sekä kestävän ja oikeudenmukaisen elpymisen varmistaminen koronakriisin jälkeen.

SOSTE tekee osana normaalia kansainvälistä toimintaansa vaikuttamistyötä mm. talouspoliitiikan EU-ohjausjaksoon, sosiaalisten oikeuksien pilariin, EU:n rahoituskehykseen, hankintalakiin ja valtionapuun liittyvissä asioissa. Lisäksi SOSTE osallistuu kansallisten rakennerahasto-ohjelmien valmisteluun.

Lue lisää: SOSTEn käsikirja järjestöille EU-vaikuttamiseen

Läs mer: SOSTE:s handbok för EU-påverkan för organisationer

Globaali taso

SOSTEn vaikuttaminen globaaleihin sosiaali- ja terveyspoliittisiin, sekä kansalaisyhteiskuntakysymyksiin tapahtuu kansainvälisten kokousten ja verkostojen kautta. SOSTE osallistuu mahdollisuuksien mukaan Suomen delegaatioihin kansalaisjärjestöjen edustajana, esimerkkeinä YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunta ja WHO:n yleiskokous Delegaatiojäsenyyksien kautta on mahdollista tehdä näkyväksi kansalaisjärjestöjen toimintaa ja asemaa Suomessa.

Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö ja jäsenyydet

EU-jaostot

EU-asioiden komitea on asettanut yhteensä 35 sektorikohtaista valmistelujaostoa, joista SOSTE on jäsenenä kolmessa: EU25 (sosiaaliasiat), EU33 (terveysasiat) ja EU1 (talouspolitiikan koordinointi ja kansainväliset rahoituskysymykset). Jaostot käsittelevät ajankohtaisia EU-asioita. SOSTEn jaostotyön tavoitteena on seurata kansallista toimeenpanoa ja vaikuttaa Suomen EU-kantoihin.

EU-sosiaalipolitiikkaverkosto

EU-sosiaalipolitiikkaverkosto on kokoonpano, jossa on suurimmilta osin STM:n ja muiden ministeriöiden sekä VNK:n edustajia. Verkostossa on lisäksi edustajat THL:stä, TTL:stä, KELAsta ja Eläketurvakeskuksesta. SOSTE on verkoston ainoa kansalaisyhteiskuntaedustaja. Verkoston tarkoituksena on tiedonvaihto ja keskustelu ajankohtaisista asioista. Verkosto kokoontuu n. neljä kertaa vuodessa.

Globaalin sosiaalipolitiikan verkosto

STM:n koordinoima Globaalin sosiaalipolitiikan verkosto keskittyy erityisesti vuosittaisen YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CsocD) istunnon valmisteluihin ja läpikäymiseen. Verkostolla ei ole pysyvää kokoonpanoa, vaan se muotoutuu sen mukaan, ketkä ja mitkä tahot ovat olleet mukana tai ovat osallistumassa istuntoon (osana Suomen delegaatiota). Verkostossa käydään läpi istunnon teemoja, Suomen sivutapahtuman suunnittelua ja päätöslauselmaneuvotteluita.

Globaali terveys -verkosto

STM:n koordinoima Globaali terveys -verkosto käsittelee pitkälti WHO:n ja EU:n terveyskysymyksiä, niihin liittyviä kokouksia ja terveyskysymyksiin liittyviä neuvotteluja. Verkostossa on edustajat eri ministeriöistä (STM, UM), Suomen pysyvän edustuston edustaja Genevestä (terveyasiat), KELAsta, THL:stä ja Tampereen yliopistosta. SOSTE on ainoa kansalaisyhteiskunnan edustaja verkostossa.

Kestävän kehityksen toimikunta

Kestävän kehityksen toimikunta on yhteiskunnan merkittävät toimijat kokoava vaikuttajafoorumi. Toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet kansalliseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.

Lue lisää: Kestävän kehityksen toimikunta

Kestävän kehityksen seurantaverkosto

Kestävän kehityksen seurantaverkosto on VNK:n vetämä verkosto, jossa on mukana eri ministeriöiden, EK:n, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin edustajia. Yksi fokus on vuosittainen kestävän kehityksen indikaattorien päivitys, josta päävastuu on eri ministeriöiden edustajilla.

Lue lisää: Kansallisen kestävän kehityksen seurantaverkosto

Agenda2030-järjestöverkosto

Fingo koordinoi Agenda2030-järjestöverkoston toimintaa. Se kokoontuu n. 4-5 kertaa vuodessa, ja verkostossa käsitellään kestävän kehityksen teemoja, ja mitä niissä tapahtuu kansallisella, EU- ja globaalilla tasolla.

Lue lisää: Fingo

Viheralan neuvottelukunta

Viheralan neuvottelukunnassa on edustaja SOSTEsta, Ikäinstituutista, Marttaliitosta, Puutarhaliitosta, Viherympäristöliitosta, Kotiseutuliitosta, Green Care Finlandista,  YM:stä ja MMM:stä. Neuvottelukunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja koordinoi mm. vihervuosia.

Pohjoismainen kansalaisyhteiskuntaverkosto

Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti vuonna 2021 pohjoismaisen kansalaisyhteiskuntaverkoston, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä yli maa- ja toimialarajojen, ja saada järjestöt uuden 2030-vision toteuttamiseen. Visio 2030 on pohjoismaisen yhteistyön visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Kansalaisyhteiskuntaverkoston jäsenet tekevät yhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä muiden jäsenten kanssa.

Lue lisää: Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue – tukena pohjoismainen kansalaisyhteiskuntaverkosto

EAPN-Fin European Anti-Poverty Network Finland

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin on avoin foorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja ihmisille. Se on perustettu 1994. Verkostoon kuuluu 54 jäsenyhteisöä, joista suurin osa on valtakunnallisia sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Verkosto tekee vaikuttamistyötä köyhyyttä kokevien ihmisten aseman parantamiseksi ja sosiaalisten oikeuksien toteutumiseksi. Keskeinen tehtävä on luoda mahdollisuuksia tuoda köyhyyttä kokevien ihmisten ääni kuuluviin yhteiskunnassa. EAPN-Fin on yksi eurooppalaisen verkoston EAPN:n 32 kansallisesta verkostosta.

Lue lisää: EAPN-Fin European Anti-Poverty Network Finland

ICSW – International Council on Social Welfare

ICSW on globaali sosiaalipolitiikan verkosto. SOSTE vastaa Suomen ICSW-toimikunnan toiminnasta.
Toimikunnassa on edustettuna sosiaali- ja terveysalan järjestöt, sosiaalipoliittinen tutkimus
sekä julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto. ICSW on kanava globaaliin ja kansalliseen sosiaalipolitiikkaan vaikuttamisessa. Toimikunnan työn keskeisinä lähtökohtina ovat ICSW Europen ja ICSW Globalin toimintasuunnitelmat. Suomen toimikunnan työssä korostuvat yhteiskunnallisina ilmiöinä erityisesti Euroopan ja Euroopan Unionin merkitys sosiaalisissa kysymyksissä sekä kansainväliset globaalit kysymykset.

Lue lisää: ICSW – International Council on Social Welfare

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on neuvoa-antava elin, joka muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden eturyhmien edustajista. Se antaa lausuntoja EU-asioista EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille ja toimii yhdyssiteenä unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. Komitea kokoontuu täysistuntoon 9 kertaa vuodessa. Suomesta on ETSK:ssa yhdeksän jäsentä, kolme jokaisessa kategoriassa (työnantajat, työntekijät, muut eturyhmät). SOSTE sai paikan ETSK:aan vuonna 2020, edustajana toimii Vertti Kiukas.

Lue lisää: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

EuroHealthNet

EuroHealthNet on voittoa tavoittelematon kumppanuusverkosto eurooppalaisille toimijoille, jotka tekevät työtä julkisen terveyden, tautien ehkäisyn, terveyden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen parissa. EuroHealthNetin tehtävänä on auttaa rakentamaan kestävää, oikeudenmukaista ja osallistavaa Eurooppaa terveempien yhteisöjen kautta ja torjumaan terveydellistä eriarvoisuutta Euroopan valtioiden sisällä ja niiden välillä.  EuroHealthNet tukee jäseniään mm. politiikan ja hankkeiden kehittämisessä, verkostoitumisessa ja viestinnässä.

Lue lisää: EuroHealthNet

IUHPE – The International Union for Health Promotion and Education

IUHPE on kansainvälinen terveyden edistämisen maailmanjärjestö, joka on toiminut yli 50 vuoden ajan. Sen jäsenistöön kuuluu maailmanlaajuisesti sekä järjestöjä että yksityisiä henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet kehittämään hyvinvointia ja terveyttä koulutuksen, yhteisöllisen toiminnan ja terveyden edistämisen keinoin. IUHPE tekee tiivistä yhteistyötä Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa.

Lue lisää: The International Union for Health Promotion and Education, IUHPE

EPF – European Patients’ Forum

SOSTE hyväksyttiin kansainvälisen potilasedunvalvonnan kattojärjestön European Patient´s Forumin (EPF) jäseneksi 2022. EPF on toiminut vuodesta 2003 lähtien ja sillä on yli 70 jäsentä, joiden joukossa on sekä potilasjärjestöjen kv-kattojärjestöjä että SOSTEn kaltaisia kansallisia sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöjä.

Lue lisää: EPF – European Patients’ Forum

WEALL – Wellbeing Economy Alliance

Hyvinvointitaloutta kansainvälisesti edistävä Wellbeing Economy Alliance (WEAll) kokoaa yhteen toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Tavoitteena on rakentaa yhdessä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä globaali yhteiskunta ja vastata kestävästi nykyisiin sekä tulevaisuuden haasteisiin.

Lue lisää: WEALL – Wellbeing Economy Alliance

CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation ja AGNA

CIVICUS on kansainvälinen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden verkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja aktiivista kansalaisuutta. Civicuksella on tällä hetkellä yli 4000 jäsentä yli 175 maassa. Civicus ylläpitää kansalaisyhteiskunnan tilasta kertovaa Civic Space Monitoria ja järjestää joka toinen vuosi globaalin Civil Society Weekin.

Lue lisää: CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation

AGNA (Affinity Group of National Associations) on Civicuksen sisällä toimiva kansallisten kattojärjestöjen verkosto, johon kuuluu 92 jäsenjärjestöä 81 maassa. AGNAn tarkoituksena on tuoda yhteen kansallisia ja alueellisia verkostoja ja järjestöjä, ja tarjota alusta yhteistyölle, kumppanuuksille ja tiedon jakamiselle, kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi sekä vaikuttamistyön että muun toiminnan avulla.

Lue lisää: AGNA – Affinity Group of National Associations

AGNAn painopisteitä tällä hetkellä on kansalaisyhteiskunnan taloudellisten ja muiden toimintaedellytysten parantaminen, asiantuntijuuden kehittymisen tukeminen (mm. yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kysymykset, sekä hyvän hallinnon ja toiminnan legitimiteettikysymykset), sekä jäsenjärjestöjen yhteistyökumppanuuksien tukeminen.

Ajankohtaista

Näytä enemmän >