Skip to content

SOSTE på svenska

SOSTE Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 230 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer.

SOSTE är tillsammans med sina medlemsorganisationer en djärv och inflytelserik expert vars mål är att främja människornas hälsa. I samarbete med våra medlemmar och olika aktörer bygger vi upp förutsättningar för social välfärd och hälsa, förbättrar människornas möjligheter till delaktighet och arbetar för ett rättvist och ansvarsfullt samhälle. Ett socialt harmoniskt och sunt deltagarsamhälle är nyckeln till hållbara framgångar både innanför och utanför nationsgränserna. Detta är välfärdsekonomi.

Investeringar i välfärd och hälsa är långsiktiga, gemensamma beslut, i vilka organisationerna ska ha en betydande roll. Vi vill stärka social- och hälsovårdsorganisationernas genomslagskraft i samhället och därigenom skapa förutsättningar för ett gott liv för alla. Vi verkar på regional, nationell och internationell nivå.

SOSTE stiftades av organisationerna Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF rf, Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf och Centret för hälsofrämjande rf. SOSTE:s generalsekreterare är FM Vertti Kiukas och ordförande Befolkningsförbundet rf:s verkställande direktör Eija Koivuranta.

Nyheter

Alla inlägg
Uutinen

26.11.2021 08:19

Finland tillbaka som en supermakt inom utbildning – målmedvetna satsningar behövs för att höja utbildningsnivån

På svenska På 20 år har Finland fallit från sina toppresultat under början av 2000-talet till medelnivån på OECD-ländernas utbildningsjämförelser. Finländska unga är nu svagare utbildade än unga i OECD-länderna i medeltal. ”Finlands viktigaste naturresurs finns mellan dess invånares öron. Vår uppgång från en agrar randstat till världens lyckligaste och mest konkurrenskraftiga nutida-Finland har grundats framförallt på […]

Uutinen

19.11.2021 10:25

Valtuustoaloitepohja: SOSTE kannustaa valtuutettuja varmistamaan järjestöjen toimintaedellytykset sote-uudistuksessa

Aluevaalit SOSTE on tehnyt kuntien valtuutettujen käyttöön valtuustoaloitepohjan, jonka avulla valtuutetut voivat vahvistaa omassa kunnassaan järjestötoiminnan mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehdään arvokasta työtä, jolla on suuri merkitys apua tarvitsevien ihmisten elämään: lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien. Nyt on tärkeä aika varmistaa, että tähän työ ei lopu tai siihen ei tule […]

Uutinen

15.11.2021 11:00

Vårdreformen orsakar osäkerhet kring organisationernas understöd i olika kommuner – ”Organisationerna når de mest sårbara”

Sote-uudistus En färsk undersökning visar att nästan hälften av kommunerna inte ännu vet, eller är osäkra på, hur de fortsätter med organisationernas understöd när vårdreformen förverkligats. Social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendets uppgifter överförs i vårdreformen från kommunerna till välfärdsområdena från början av år 2023. Många finländska kommuner vet inte ännu hur de tänker fortsätta med organisationernas […]

Uutinen

8.11.2021 06:59

SOSTE föreslår bildandet av en ny understödscentral för organisationsverksamhet

På svenska Nyheten uppdaterades den 9 november 2021 klockan 15:24 genom att lägga till en länk till artikeln Organisationsaktiviteter Finanscenter (på finska). SOSTE föreslår att organisationernas grundfinansiering flyttas till en ny understödscentral för organisationsverksamhet, som skulle bildas som en del av antingen justitieministeriet eller statsrådets kansli. Beredningen, utdelningen och uppföljningen av de allmänna understöden, som organisationerna i […]

Blogi
specialsakkunnig

28.10.2021 09:00

Det nya hybridledarskapet – tips och tankar från nätverksträff 

Kansalaisyhteiskunta I mitten av oktober höll SOSTE:s svenska nätverk träff. Temat för träffen var möjligheter och utmaningar med det nya hybridledarskapet; vad behöver man som verksamhetsledare tänka på för att lyckas med sitt hybridledarskap. Anna Bertills från kommunikationsbyrån Bertills & Jung deltog i nätverksträffen och höll en föreläsning kring ämnet. Kommunikation är grunden till förändringsledarskap Bertills […]

Blogi
hankepäällikkö

19.10.2021 09:02

En hektisk höst för Järjestöjen sote-muutostuki – det kommande välfärdsområdesvalet innebär arbete för hela organisationsfältet

Aluevaalit Hösten är redan långt hunnen och nu framskrider vårdreformen i de nya välfärdsområdena i olika delar av landet. Projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”, som bildats av SOSTE och regionala organisationspartners syntes under sommaren, efter att vårdreformens lagpaket godkänts, i insändarspalterna i olika regionala tidningar. Arbetet med att säkra organisationernas roll i Finland efter vårdreformen har fortsatt aktivt […]

Aktuell


SOSTE:s områdesvalsmålsättningar

Livskraftiga organisationer skapar delaktighet och stärker invånarnas välfärd.

SOSTE:s områdesvalsmålsättningar

Stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena

Syftet med stödmaterialet är att ge verktyg till beredningen av den svenskspråkiga social- och hälsovården i de kommande tvåspråkiga välfärdsområdena. Syftet är också att ge verktyg till beredningen av de två specialuppdrag som handlar om den svenskspråkiga social- och hälsovården.

Stödmaterial för tvåspråkiga välfärdsområden

Kaksikielisten hyvinvointialueiden tukiaineisto

Järjestöjen sote-muutostuki – organisationerna som människans stöd i vårdreformens Finland

SOSTEs och de regionala samarbetspartnernas projekt ”Järjestöjen sote-muutostuki” har inlett sitt jobb. Syftet med projektet är att social- och hälsovårdsorganisationerna säkrar sin plats som stöttepelare i människors delaktighet, hälsa och välfärd i Finland efter vårdreformen.

Järjestöjen sote-muutostuki – organisationerna som människans stöd i vårdreformens Finland

SOSTEs teser i kommunalvalet 2021

Kommuner och social- och hälsovårdsorganisationer förenas av ett gemensamt mål, människors välbefinnande. Genom att höra, stödja och engagera organisationer i den kommunala beredningen kommer det gemensamma målet att uppnås och allas välbefinnande stärkas.

Kommunalvalet 2021

SOSTEs penningspelpolitiska program

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTE: s program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter.

Penningspelpolitiska program

Tjänster på svenska


Organisationsguide

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide. Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Läs oraganisationsguide sammandrag.

Svenska nätverket

Nätverket är för anställda inom SOSTEs medlemsorganisationer med svenskspråkig verksamhet. Nätverket träffas 2-4 gånger per år och mötesspråket är svenska. Ansvarsperson på SOSTE är Maria Helsing-Johansson.

SOSTEs svenskspråkiga infobrev

2 gånger i månaden sänder SOSTE ut ett svenskspråkigt infobrev till sina svensk- och tvåspråkiga medlemsorganisationer. I infobrevet kan du läsa nyheter, information om evenemang och aktualiteter inom SOSTE och samhället. Meddela till maria.helsing-johansson@soste.fi om du vill börja beställa på det svenskspråkiga infobrevet.