Skip to content

SOSTEn julkaisut

SOSTEn julkaisut on jaettu neljään ryhmään:

Kysy julkaisuja painotuotteena osoitteesta julkaisut@soste.fi.


Barometrit

Sosiaalibarometri 2021

SOSTE 3-6/2021

Sosiaalibarometri 2021 luotaa sosiaali- ja terveysjohtajien, sosiaalityöntekijöiden, Kelan johtajien ja toimihenkilöiden sekä TE-toimistojen johdon ja kuntien työllisyydestä vastaavien henkilöiden näkemyksiä. Barometri julkaistaan neljässä osassa kevään ja kesän 2021 aikana.


Järjestöbarometri 2020

SOSTE 10/2020

Kahdestoista Järjestöbarometri käsittelee muun muassa järjestöjen toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa, näkemyksiä rahapelijärjestelmästä ja vaikuttavuuden arvioinnista sekä tietoa paikallisyhdistysten tarjoamasta neuvonnasta. Erityisteemana tarkastellaan järjestöjen hallitusten toimintaa.


Sosiaalibarometri 2020

SOSTE 7/2020

Sosiaalibarometri 2020 käsittelee ennen kaikkea koronaviruspandemian sosiaalisia vaikutuksia keskeisimmissä hyvinvointia ja taloudellista turvaa tuottavissa palveluissamme sekä eri väestöryhmissä.


Sosiaalibarometri 2019

SOSTE 10/2019

Tutkimus on julkaistu 4.10. ja se käsittelee eriarvoistumista sekä vaikeimmassa tilanteessa oleville ihmisille keskeistä perusturvaa, perustoimeentulotukea sekä osatyökykyisten tukemista ja keinoja kohentaa työllisyyttä. Julkaisu sisältää myös sote-palvelujen uudistamisen ja katsauksen kuntoutukseen.


Sosiaalibarometri 2018

SOSTE 2018
Ari-Matti Näätänen, Pia Londén

Sosiaalibarometri 2018 luotaa sosiaali- ja terveysjohtajien, sosiaalityöntekijöiden, Kelan johtajien ja Kelan toimihenkilöiden näkemyksiä perustoimeentulotuen Kela-siirron onnistumisesta. Selvitys kertoo myös vastaajien arviot maakunta- ja sote-uudistuksesta ja toimeentuloturvan kehittämisestä.


Järjestöbarometri 2018

SOSTE 2018
Juha Peltosalmi, Anne Eronen, Tapio Litmanen, Pia Londén, Ari-Matti Näätänen, Petri Ruuskanen, Kirsikka Selander

Järjestyksessään yhdestoista barometri käsittelee järjestöjen vapaaehtoistoiminnan tilaa, jäsenten ja jäsenyyden merkitystä järjestöjen toiminnalle, hallinnollisen työn kuormittavuutta ja sitä koskevia kehittämisehdotuksia sekä järjestöjen työllistämistä ja sähköisiä palveluja.


Barometrit vuosilta 2012 – 2017


Oppaat ja ohjeet

Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt – tietoa, ohjeita ja toimintamalleja

SOSTE 9/2020

SOSTE on laatinut jäsenilleen rahaeplihaittojen ehkäisyyn ohjeet, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta rahapeleistä sekä niiden aiheuttamista haitoista ja ennaltaehkäisystä.

Näkökulmia järjestöjen digitaalisiin palveluihin -verkkojulkaisu

SOSTE 8/2020

Mitä digitalisaatio tällä hetkellä tarkoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen ydintoiminnassa? Ja miten digitaalisista palveluista tehdään turvallisia, saavutettavia ja tuloksellisia ja millaisia uusia mahdollisuuksia tekoälyyn perustuvat sovellukset voivat avata?


Järjestöopas

SOSTE 1/2019

Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatusta Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Järjestöopas on päivittyvä, digitaalinen artikkelikokoelma.


SROI-opas järjestöjen toiminnan taloudelliseen arviointiin

SOSTE 2016
Juha Klemelä

Järjestöjen työn tulosten näkyväksi tekeminen on yhä tärkeämpää.  SROI eli Social Return on Investment -menetelmä on yksi hyvä vaihtoehto järjestöjen toiminnan taloudelliseen arviointiin. SOSTE on toimittanut oppaan, joka esittelee menetelmän perusteet ja johdattelee yleisemmin taloudellisen arvioinnin maailmaan. Oppaassa käydään järjestöesimerkkejä hyödyntäen läpi SROI-arvioinnin eri vaiheet. Esimerkit osoittavat, että menetelmä taipuu monenlaisten järjestöjen ja monenlaisen toiminnan arviointiin.

 • Lataa ja lue opas: PDF | ISSUU
 • Tilaa painotuote 20€+tk: julkaisut@soste.fi

Yhdistysten hyvä hallintotapa – suositus

SOSTE, Valo, Allianssi, 2015

Uudet yhdistysten hyvän hallinnon suositukset antavat käytännön vinkkejä ja neuvoja yhdistysten arkiseen hallintoon. Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus on tarkoitettu laajasti koko yhdistyskentän käyttöön. Suositukset on tuotettu yhteistyössä kolmen kattojärjestön SOSTEn, Valon ja Allianssin sekä oikeusministeriön kanssa.


Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen – opas kokonaistoiminnan arviointiin

SOSTE 2015
Mervi Aalto-Kallio, Niina Haake, Erja Saarinen (toim.)

Opas antaa eväitä arvioivan toimintakulttuurin rakentamiseen. Se sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kokonaistoiminnan arviointikäytännöistä. Opas on tarkoitettu kaikille järjestöissä työskenteleville ja arvioinnista kiinnostuneille.

 • Lataa ja lue julkaisu: PDF | ISSUU
 • Tilaa painotuote 20€+tk: julkaisut@soste.fi

Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

SOSTE, Allianssi, Valo ja Taiteen edistämiskeskus, 2014

Toukokuussa 2014 voimaan tullut laki koskee lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Se antaa toiminnan järjestäjälle, kuten yhdistykselle, mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta. Vapaaehtoistoiminnan järjestäjät voivat käyttää tätä ohjetta tai laatia sen pohjalta omia, toimintaansa sopivia toimintaohjeita tai -malleja.


Selvitykset

Sosiaaliturvajärjestelmän epäloogisuuksia: elatusvelvollisten asema sosiaaliturvassa ja verotuksessa

SOSTE 6/2021
Pentti Honkanen

Elatusvelvollisten asema sosiaaliturvassa ja verotuksessa on heikko. Elatusvelvollisuusvähennys, tarkemmin sanottuna sen enimmäismäärä, on ollut samansuuruinen jo yli 30 vuotta ilman minkäänlaista indeksitarkistusta.


Sosiaaliturvajärjestelmän epäloogisuuksia: indeksisuojan aukot

SOSTE 4/2021
Pentti Honkanen

Selvityksessä käsitellään indeksisuojan aukkoja, jotka liittyvät nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuuteen tai pikemminkin lainsäädännön joidenkin osien epäloogisuuteen.


JÄRJESTÖT JA TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS
Selvitys sujuvien ja asiakaslähtöisten yhteistyöprosessien rakentamiseksi

SOSTE 4/2021
Auvinen Terhi, Määttä Anne, Rantamäki Petra ja Hauta-aho Hanna
Alustapalvelu Sociala Oy

Alustapalvelu Sociala Oy:n tekemä selvitys, joka kuvaa sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien järjestöjen roolia ja mahdollisuuksia sote-palveluiden tuotannossa tulevaisuudessa.


Järjestömuotoisten tuottajien sosiaali-, varhaiskasvatusja terveyspalvelut vuonna 2020

SOSTE 3/2021
Juha Peltosalmi

Selvityksessä tarkastellaan edellisten tapaan järjestömuotoisesti tuotettuja sosiaali- varhaiskasvatus- ja terveyspalveluja, eli rekisteröityjen yhdistysten ja säätiöiden itse tuottamia palveluja.


Koronakriisin vaikutukset sosiaaliturvaan

SOSTE 2/2021
Pertti Honkanen

Kuinka Covid-19-pandemia on vaikuttanut sosiaaliturvaan Suomessa ja maailmalla. Globaalista pandemiasta seurannut talouskriisi sekä epidemian rajoitustoimet ovat näkyneet ennen kaikkea työmarkkinoilla työttömyyden nopeana kasvuna.


Sosiaali- ja terveysalan säätiöt Suomessa

Järjestö 2.0 — Järjestöt mukana muutoksessa

Sosiaali- ja terveysalalla säätiöistä on harvoin puhuttu omana ryhmänään viime vuosina, vaikka organisaatiomuodoilla on eroavaisuuksia. Monta sosiaali- ja terveysalan säätiötä Suomessa on? Miltä niiden toiminta näyttää sote-uudistuksen ristiaallokossa? SOSTEn Järjestö 2.0 -hanke on tehnyt selvityksen sosiaali- ja terveysalan säätiöistä, jossa laskettiin sote-säätiöiden määrä ja kysyttyiin niiden näkemyksiä sote-uudistuksesta ja koronakriisistä.


Ilmastonmuutos ja sosiaali- ja terveyssektori

SOSTE 6/2020

MDIn ja Tietotakomon SOSTElle laatima raportti vastaa osaltaan sosiaali- ja terveysalan tiedon tarpeisiin ilmastonmuutoksen suorista ja epäsuorista vaikutuksista, vertailee alan ilmastotoimia Suomessa ja maailmalla sekä käsittelee sote-järjestöjen roolia ilmastonmuutoksessa.


Perusturvan kehitys 2010 – 2020

SOSTE 2/2020
Pertti Honkanen

SOSTEn selvityksen on laatinut valtiotieteiden tohtori Pertti Honkanen.


Miksi perusturvaa tarvitaan?

SOSTE 2018
Teppo Eskelinen, Joonas Pennanen

Miksi perusturvaa tarvitaan? on filosofinen jäsennys perusturvan roolista ja oikeutuksesta. Raportissa paneudutaan perusturvaan yhteiskuntafilosofisesta ja erityisesti normatiivisesta näkökulmasta. Mitä perusturva on ja mikä merkitys sillä on yhteiskunnassa? Millainen perusturva olisi moraalisesti oikeutettu? Mitä syitä on ylipäätään turvata ihmisten viimesijainen ja riittävä toimeentulo?


Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017

SOSTE 2018
Aatu Puhakka, Juha Peltosalmi, Anne Perälahti

Suomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt tuottavat monialaisesti palveluja. Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista on noin viidesosa. Selvityksen mukaan vuonna 2017 sosiaali- ja terveyspalveluja tuotti 1 029 järjestöä, joista sosiaalipalveluja tuotti 860 ja terveyspalveluja 204 järjestöä.


Esimerkki- ja simulointilaskelmia sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019

SOSTE 2018
Pertti Honkanen

Kelan johtavan tutkijan Pertti Honkasen SOSTElle laatima selvitys. Pienituloisten toimeentulo on vaikeutunut viime vuosien aikana. Perusturvaetuuksia on heikennetty erilaisilla toimenpiteillä, erityisesti indeksijäädytyksillä. Perusturvaetuuksien ostovoima on jäänyt jälkeen ja tulee jäämään jälkeen tulevina vuosina.

 • Lataa ja lue selvitys: PDF

Järjestöt ennakoimassa – Selvitys sosiaali- ja terveysjärjestöjen ennakoinnista ja ennakointiin liittyvistä tarpeista

SOSTE 2017
Timo Bergman

Ennakointi on strateginen suhtautumis- ja tiedontuotantotapa, joka pyrkii muodostamaan perusteltua näkemystä menneisyyden ja nykyisyyden kautta tulevaisuuteen etenevistä yhteiskunnallisten muutosten kehityskuluista. Lisäksi ennakointi tarkoittaa tiedon tuottamista siitä, miten nykyhetken toimenpiteillä tehdään tulevaisuutta.

 • Lataa ja lue selvitys: PDF

Selvitys järjestöjen tuottamista kuntoutuspalveluista

SOSTE 2017
Juha Peltosalmi

SOSTEn kuntoutuskysely toteutettiin toukokuussa 2017. Kysely tehtiin 138 järjestölle, joista vastasi 39 järjestöä. 33 ilmoitti, ettei tuota kuntoutuspalveluja. Kyselyn vastaajana oli järjestön toiminnanjohtaja tai muu kuntoutuksesta vastaava henkilö.

 • Lataa ja lue selvitys: PDF

Selvitys järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista

SOSTE 2016
Lari Lindholm

Julkaisussa esitetään maassamme ainutlaatuisella tavalla kokonaiskuva järjestöjen ja säätiöiden sekä niiden omistamien yhtiöiden koko maassa tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Selvitys osoittaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn jäsenet ovat merkittäviä palveluntuottajia sen lisäksi, että ne vastaavat suuresta osasta ongelmia ehkäisevää ja kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

 • Lataa ja lue selvitys: PDF

Vaikuttamisaineistot

Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla

Sitran Osaamisen aika -hankkeen osana haluttiin selvittää, mitkä voisivat olla osaamisen kehittämisen laajentamisen hyödyt tai sen laimin lyönnin kustannukset suomalaisessa yhteiskunnassa. Julkaisu on osa selvityshanketta, jonka Sitra toteutti SOSTEn kanssa vuoden 2021 alussa.


Hyvinvointitaloudelliset ohjausmallit hallinnan välineinä

Mistä hyvinvointitalouden ohjausmalleissa on oikeastaan kyse ja millaisiksi niitä tulisi kehittää jatkossa niin, että ne palvelevat eri puolilla yhteiskuntaa niille usein asetettua päämäärää, kaikkien ihmisten hyvinvointia?


Hyvinvointitaloudessa eteenpäin -artikkelisarja

SOSTE 1/2021

Artikkelikokoelma syventyy hyvinvointitalouteen ja hyvinvointitalousajatteluun, niiden viime vuosien kehitykseen, tämän hetkiseen tilanteeseen sekä tulevaisuuden näkymiin.


Järjestöjen palvelutuotanto -artikkelisarja

SOSTE 6/2020

Julkaisussa kuvataan järjestöjen palvelutuotantoa.


Järjestötieto sote-uudistuksessa – Tarpeet, tietovarannot ja tiedontuotannon kehittämisen suuntaviivat

SOSTE 5/2020

Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeen rapotti.


SOSTEn terveysveromalli

SOSTE 2/2020

On vankka näyttö siitä, että verotuksella voidaan vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen. SOSTEn terveysveromallissa esitetään valmisteveroa, joka olisi kokonaissokerimäärään perustuvan sokeriveromallin ja tuotekohtaisen makeisveromallin yhdistelmämalli, ja se kohdistuisi tuotteisiin, joissa on korkea sokeri-, suola- tai rasvapitoisuus.


Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut

SOSTE 11/2019

Julkaisussa hahmotellaan Suomen työllisyysmarkkinoiden sekä olemassa olevien tarvelähtöisten työllisyyspalveluide kokonaisuutta ja tehdään näkyväksi välityömarkkinoilla olevien ihmisten moninaisia tarpeita.


IHAN pihalla?

SOSTE 6/2019

Tutkimus perustuu vanhojen ihmisten kokemuksiin erilaisista palveluista. Vaikka kansalaistutkijoina toimivat ihmiset ovat korkeasti koulutettuja, heille on haastavaa asioida pankin, Kelan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Heidän on hankala saada tietoa, jos he eivät käytä nettiä. Ja vielä pahempaa, heidän on vaikea ajaa asioitaan, hoitaa velvollisuuksiaan ja käyttää oikeuksiaan.


Joustava perusturva – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
periaatteet perusturvan uudistamiseksi

SOSTE 2/2019

Perusturvan tehtävänä on taata kaikille ihmisille oikeus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään. Se luo yhteiskunnallista vakautta esimerkiksi vahvistamalla tasa-arvoa, tasaamalla erilaisia yhteiskunnallisia riskejä ja ehkäisemällä ylisukupolvista köyhyyttä. Eriarvoisuuden vähentäminen ja mahdollisuuksien sekä riskien tasaaminen tukevat yhteiskuntarauhaa sekä vakautta synnyttämällä kansalaisten keskinäistä luottamusta ja luottamusta yhteiskunnan instituutioihin. Nykyinen perusturva ei kaikin osin vastaa ihmisten vaihtuviin ja moninaisiin elämäntilanteisiin eikä työmarkkinoiden muutokseen.

 • Lataa julkaisu: PDF

Future of Europe – Reforming the policies of the European Union

SOSTE 2/2019

Future of Europe is an article collection to stimulate debate and advocacy activities relating to social and health issues at EU level. Social and health NGO’s wish to put the wellbeing economy in the centre of the EU discussion. The actions of the Ministry of Social Affairs and Health during this year’s Presidency fall under the wellbeing economy theme. Social and health NGO’s hope that the discussion on social Europe and the wellbeing economy will continue and grow.


Inhimillisempi Eurooppa – Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi

SOSTE 2018

Julkaisu herättelee keskustelua sosiaalisesta Euroopasta ja hyvinvointitaloudesta. Murroksessa olevalla Euroopan unionilla on edessään muutosten vuosi: Euroopan parlamentin vaalit ovat toukokuussa ja niiden jälkeen aloittaa uusi komissio. Suomi on tärkeänä vuonna tärkeässä asemassa – se on EU:n puheenjohtajamaa kesäkuusta vuoden loppuun. Uusi julkaisu valottaa EU:n tulevaisuutta muutosten kynnyksellä, etenkin sen sosiaalista ulottuvuutta. 


Miten hyvinvointitalousajattelu on näkynyt kuuden eri kansainvälisen organisaation agendalla

SOSTE 2018
Jussi Ahokas & Päivi Rouvinen-Wilenius

SOSTEn Suomen EU-puheenjohtajuuden valmistelua varten STM:lle toteuttamassa raportissa on tarkasteltu sitä, miten hyvinvointitalousajattelu on näkynyt kuuden eri kansainvälisen organisaation agendalla viimeisten vuosien aikana. Raportti on englanninkielinen.

 • Lataa ja lue raportti englanniksi: PDF

The recent policy proposals and research of international organizations from the perspective of wellbeing economy

SOSTE 2018
Jussi Ahokas & Päivi Rouvinen-Wilenius

In this report which is produced for the Finnish Ministry of Social Affairs and Health as a part of the preparation for the Finland’s EU presidency in 2019 we examine how different international organizations from the sectors of economy, health and development have been articulating the view of wellbeing economy in their policy proposals and research recently.

 • Read report: PDF

Investoimalla hyvinvointia – hyvinvointitaloutta rakentamassa

SOSTE 2017
Aatu Puhakka

SOSTEn visiona on yhdessä tehty hyvä elämä kaikille. Tätä visiota kohti pyrkivää yhteiskunnallista toimintaa kutsutaan hyvinvointitaloudeksi. Hyvinvoinnin lisääminen ja hyvän elämän edellytysten parantaminen ovat näin ollen ne konkreettiset tavoitteet joiden varaan hyvinvointitalous rakentuu. Julkaisussa perehdytään hyvinvointi-investoinnin käsitteeseen.

 • Lataa ja lue: PDF

Uusi avustusjärjestelmä: Järjestöille yhtäläistä kohtelua ja järkevää harkintavaltaa

SOSTE 2017
Sari Aalto-Matturi, Jussi Ahokas, Kiril Häyrinen, Janne Jalava, Kirsi Kuusikko, Päivi Rouvinen-Wilenius

Järjestöjen valtionavustukset ovat erittäin tuottava investointi hyvinvointiin. SOSTEn julkaisemassa artikkelikokoelmassa Uusi avustusjärjestelmä: Järjestöille yhtäläistä kohtelua ja järkevää harkintavaltaa käsitellään järjestöjen avustamisen tilaa ja avustusjärjestelmän muutostarpeita.

 • Lataa julkaisu: PDF

Hyvinvointitalous

SOSTE 2014
Riitta Särkelä, Aki Siltaniemi, Päivi Rouvinen-Wilenius, Heikki Parviainen, Eija Ahola (toim.)

Talous ja taloudellinen kasvu ovat nousseet viime vuosina välineistä itseisarvoiksi ja tavoitteiksi sinänsä. Asioita tarkastellaan helposti vain lyhytkestoisten taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Samaan aikaan erot suomalaisten sosiaalisessa hyvinvoinnissa ja terveydessä ovat kasvaneet.

Julkaisussa on kootusti eri tieteenalojen näkökulmia hyvinvointitalouteen. Esille nostetaan ihmisten hyvinvoinnin ja talouden keskinäinen riippuvuus sekä niiden välisiä jännitteitä. Miten näitä kahta aluetta voitaisiin rakentaa tasapainoisesti ja yhdessä?

 • Lataa ja lue julkaisu: PDF | ISSUU
 • Tilaa painotuote 30€+tk: julkaisut@soste.fi

Yhteisvoimin yhteiseksi hyväksi – sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry ja sen edeltäjät

SOSTE 2013
Marko Paavilainen

Julkaisu tarkastelee sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistoiminnan suurta kaarta talvisodasta EU-Suomeen ja SOSTEn perustamiseen 2011. Näkökulmana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTYn laaja edunvalvonta jäsenjärjestöjensä toimintaedellytysten turvaamiseksi, joka alkoi Huolto- ja Avustustoiminnan neuvottelukunnan perustamisesta 1952 ja virallistui YTYn perustamisessa 1978.

 • Tilaa painotuote 35€+tk: julkaisut@soste.fi